Letopisy MENDELU v Brně

 

1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2014

 

1969/1970

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Miroslav Vyskot, DrSc. profesor pěstění lesů (do 29. 6. 1970).
 • Rektorem jmenován prof. Dr. Ing. Alois Grolig, DrSc., profesor organizace socialistických zemědělských podniků (od 2. 7. 1970).
 • Obnovena samostatná Vysoká škola veterinární v Brně. Veterinární fakulta a její školní statek Nový Dvůr vyčleněny ze svazku VŠZ.
 • Prof. Dr. Ing. František Lom, emeritní profesor zemědělské ekonomiky na vysokých školách zemědělských v Brně a v Praze prohlášen čestným doktorem při slavnostním zahájení školního roku 1969/1970.
 • Pokles počtu posluchačů. Celkem zapsáno 3 172 studentů, tj. o 911 méně než v předešlém roce.
 • Zastavena výuka společenských věd na VŠZ. Zrušeny katedry společenských věd (katedra sociologie, katedra filozofie a politologie, katedra politické ekonomie, oddělení společenských věd v Jihlavě). Politické prověrky uvolněných učitelů -- 12 učitelů neprověřeno (31 %), 22 prověřeno (69 %).
 • Novela vysokoškolského zákona s cílem vytvořit podmínky pro usnadnění a urychlení konsolidačního procesu na vysokých školách.
 • Konstituován Ústav marxismu-leninismu VŠZ v Brně (ÚML VŠZ). Do ÚML přešlo deset učitelů zrušených společensko-vědních kateder školy. V letním semestru 1969/1970 pro posluchače 1. a 5. ročníků zavedena výuka předmětu aktuální otázky vývoje socialismu v ČSSR. ÚML zrušen v roce 1989.
 • Zřízeno celoškolské kádrové a personální oddělení, od roku 1972 utvořen celoškolský útvar kádrové a personální práce. Zaveden nový kádrový pořádek a kádrová evidence.
 • Akademičtí funkcionáři VŠZ, zvolení v dubnu 1969, nebyli potvrzeni ministrem školství ve svých funkcích. Výměna vedení školy a fakult. Z původních 21 funkcionářů vyměněno 15 akademických hodnostářů (71,4 %).
 • Rekonstrukce vědeckých rad fakult proběhly v průběhu března až května 1970. Nové složení vědecké rady VŠZ potvrzeno koncem června 1970.
 • Stranické prověrky členů KSČ, výměna členských legitimací. Zřízeny prověrkové komise. Do konce roku 1970 z původních 579 členů KSČ na VŠZ -- 284 prověřeno (49 %), 232 zrušeno členství vyškrtnutím (40 %) a 50 vyloučeno (8,6 %), u 13 osob stranické řízení nedokončeno (2,3 %).
 • Prověrky nestraníků. Ustaveny pohovorové komise. V říjnu 1970 bylo prověřováno 484 zaměstnanců -- kladně prověřeno 410 zaměstnanců (85 %), sedm přeřazeno na jinou práci, sedmi dána výpověď, čtyřem nařízeno průběžné hodnocení, jedenácti nařízeno termínované hodnocení, 34 povoleno setrvat na škole za podmínky stanovení jednoleté a dvouleté lhůty a dalšího hodnocení. Pohovory neprovedeny u 18 zaměstnanců.
 • Jmenování personálních komisí na VŠZ. Přípravy kádrové analýzy školy a fakult a kategorizace zaměstnanců podle politických kritérií.
 • Do ciziny emigrovalo 20 zaměstnanců školy v důsledku srpnových událostí 1968.
 • Zákaz činnosti studentských spolků. Zastaveno vydávání studentských časopisů. Ustaveny kárné komise. V kárném řízení třináct posluchačů kárně potrestáno a jeden vyloučen ze studia.
 • Vznik Svazu socialistické mládeže na VŠZ (SSM). Podílel se rovněž na organizaci studentské vědecké a odborné činnosti(SVOČ). Zrušen v roce 1989.
 • Založeno arboretum v Řícmanicích na návrh doc. Dr. Ing. Jindřicha Chmelaře, DrSc.
 • Zřízena laboratoř pro produkci orchidejí na lesnické fakultě. Základ tvořily sbírky orchidejí profesorů Ing. Jaroslava Křístka, DrSc. a Ing. Jindry Duška, CSc., umístěné ve skleníku v Lužánkách. V roce 1971 začleněna do správy arboreta a botanické zahrady.
 • Chemicko-technologický pavilon uveden do provozu (budova C). Mozaiková výzdoba ve vstupní hale zhotovena podle návrhu akademického malíře O. Vašici.
 • Nová studovna a půjčovna ústřední knihovny v útvaru vědecko-technických informací předána do užívání.
 • Zahájena výstavba skleníků a budova pro agrochemii (budova F). Dobudovány v roce 1976.

 

 

 

1970/1971

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Alois Grolig, DrSc., profesor organizace socialistických zemědělských podniků.
 • Pokračování procesu normalizace a konsolidace na VŠZ.
 • V přijímacím řízení zaveden nový bodovací systém se zpřísněnými politickými kritérii. Přednostní přijímání studentů dělnického a rolnického původu.
 • Integrace kateder, změny ve vedení kateder. Z celkového počtu 67 kateder zrušeno 13 kateder (19 %). Vyměněno celkem 27 vedoucích kateder (40 %).
 • Externí katedry zrušeny, samostatná vědecko-výzkumná pracoviště buď zrušena nebo přičleněna ke katedrám.
 • Personální komise provedly kategorizaci zaměstnanců VŠZ podle kádrové analýzy školy a fakult. Zaměstnanci rozčleněni do čtyř kategorií: A -- perspektivní (148 osob), B -- stabilní (596 osob), C -- nevyjasněné (129 osob), D -- nevyhovující (14 osob). S pracovníky v kategoriích C a D uzavřeny pracovní smlouvy na dobu určitou, zastaveny platové postupy.
 • Škola zapojena do hnutí komplexní socialistické racionalizace (KSR). Zpracovány racionalizační programy školy a fakult. Ustanoveny brigády KSR. Od roku 1975 uskutečňována modernizace výukových prostor a zařízení.
 • Dobudována výzkumná pícninářská stanice ve Vatíně (1964--1971).
 • Zahájena druhá etapa výstavby pavilonu C -- pracoviště radioizotopů (1971--1974).
 • Zahájena výstavba tělocvičny na Tauferových kolejích v Brně (1971--1975).
 • Zahájena nástavba sídla provozně ekonomické fakulty na ulici Zemědělská č. 5 -- budova E (1971--1975).
 • Areál školy uzavřen novou branou s vrátnicí.

 

 

 

19671/1972

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Alois Grolig, DrSc., profesor organizace socialistických zemědělských podniků.
 • Vrcholná fáze procesu normalizace. Nové komplexní rozbory zaměstnanců. Dokončena definitivní kategorizace zaměstnanců VŠZ: A -- 187 osob, B -- 608 osob, C -- 125 osob a D --13 osob. Pracovníci v kategoriích C a D působili v režimu kárných opatření a výtek s lhůtami.
 • Proces konsolidace VŠZ k 30. 9. 1972 -- 17 zaměstnanců muselo odejít do důchodu, 13 odešlo z kateder nebo dostalo výpověď, 14 odešlo ze společensko-vědních kateder, 33 bylo zbaveno vedení kateder a laboratoří, 62 bylo pokáráno výtkami s lhůtami, 31 byl zastaven platový postup, devět neučitelů muselo odejít ze školy a čtyřem řádným aspirantům zrušena řádná aspirantura.
 • Běh VŠZ. Založena tradice běhu 17. listopadu při příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva.
 • Z katedry botaniky agronomické fakulty vyčleněno pracoviště výukového filmu, vedené prof. RNDr. Janem Calábkem.
 • Na lesnické fakultě založena pobočka České vědeckotechnické společnosti jako člena Společnosti lesnické. Prvním předsedou doc. Ing. Otakar Sláma, CSc.
 • Zahájeno budování mysliveckého výukového a vědecko-výzkumného areálu v Lednici (1971--1974).

 

 

 

1972/1973

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Alois Grolig, DrSc., profesor organizace socialistických zemědělských podniků.
 • Závěrečná etapa normalizace. Vypracována kádrová bilance VŠZ, svázána v "bílé knize". Komplexně hodnoceni učitelé s dvouletou lhůtou. Do kategorie C přeřazeno 25 učitelů a směli zůstat na škole, se třemi učiteli rozvázán pracovní poměr. Ostatním udělena roční lhůta a nařízeno další komplexní hodnocení.
 • Vypracovány perspektivní plány VŠZ a fakult a návrhy na organizační strukturu školy bez fakult.
 • Návrh vedení agronomické fakulty na označení VŠZ jménem zakladatele genetiky G. Mendela (150. výročí Mendelova narození).
 • Znovu zahájeno cyklické postgraduální vzdělávání (inovační, specializační, rekvalifikační).
 • Výuka na zahradnickém oboru v Lednici z příkazu hygienika v letním semestru přerušena na několik týdnů.
 • Zahájena rekonstrukce výukového a rekreačního střediska VŠZv Karlově pod Pradědem(1973--1976).
 • Objekty bývalé Zemědělsko technické školy ve Vizovicích převzaty VŠZ k pořádání postgraduálního studia a kvalifikačních kurzů. Výuka započala v roce 1974. Převod areálu do správy Jihomoravského krajského národního výboru v Brně v roce 1977.
 • Zřízeno závodní zdravotní středisko v budově lesnické fakulty. Po rekonstrukci uvedeno do provozu začátkem roku 1974.

 

 

 

1973/1974

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Alois Grolig, DrSc., profesor organizace socialistických zemědělských podniků.
 • Dokončení normalizace: provedeno další komplexní hodnocení pracovníků. Dvacet učitelů zbaveno učitelské činnosti a převedeno na neučitelská místa. Na fakultách zřízeny kárné a disciplinární komise.
 • Vypracovány perspektivní plány fakult, školních podniků a rektorátních útvarů do roku 1980.
 • Příděl lůžek na kolejích na jednotlivý školní rok pro vysoké školy provádělo ministerstvo školství ČSR. ÚSKM VŠZ měla ve správě jedenáct kolejních objektů: pět v Brně, dva v Jihlavě, tři v Lednici, jeden ve Vizovicích.
 • Zahájeny práce na oborové přestavbě studia.
 • Pro nevojáky zavedena výuka předmětu obrana socialistického státu.
 • Rozšířeno vyučování programování a výpočetní techniky.
 • Centrální část arboreta a botanické zahrady předána do užívání.
 • V roce 1975 dokončena výstavba tělocvičny v Tauferových kolejích. Do užívání uvedena v roce 1976.
 • Převzaty další objekty kolejí v městě Brně (Hlinky, Pisárky, ulice Slovákova).
 • Zahájena výstavba kolejí P. Bezruče v Lednici(1974--1979).
 • Úprava prostor "na hřišti" v areálu Černá Pole pro stálou výstavu zemědělské techniky AGROEXPO.
 • Vytvoření tzv. koordinační porady předsedů ROH.

 

 

 

1974/1975

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Alois Grolig, DrSc., profesor organizace socialistických zemědělských podniků.
 • Oslavy 55. výročí VŠZ. Udělení medailí, diplomů, grafických listů a čestných uznání. Předání zlatých diplomů vybraným absolventům agronomické fakulty, kteří ukončili studia před padesáti lety.
 • Převedení posluchačů 1. ročníků provozně ekonomické fakulty z Jihlavy do Brna.
 • Na lesnické fakultě zahájena pokusná výuka podle nového učebního plánu.
 • Na VŠZ zhodnoceny výsledky čs. účasti v Mezinárodním biologickém programu. Na škole zřízeno koordinační centrum projektu UNESCO--MaB (Člověk a Biosféra). Od roku 1976 užívalo pracoviště pro Mezinárodní biologický program název Ústav ekologie lesa VŠZ v Brně. V letech 1980--1992 celoškolským pracovištěm. Od roku 1992 součástí lesnické fakulty.
 • Zaveden systém dalšího vzdělávání učitelů -- vysokoškolská pedagogika.
 • Zřízena laboratoř vědecko-výzkumného filmu a technologie výuky. V roce 1977 připojena k ústavu didaktické techniky. Od roku 1991 působí jako audiovizuální centrum.
 • Dokončena nástavba objektu provozně ekonomické fakulty. Zahájena modernizace poslucháren a učeben, včetně úpravy vestibulu, podle projektu Ing. arch. Jiřího Žlebka (budova E).
 • Dokončena první etapa výstavby radioizotopového pracoviště (1971--1974).
 • Zahájeno budování uzavřeného televizního okruhu v objektech VŠZ (1974--1979).
 • Zahájena modernizace poslucháren, výukových chodeb a prostor na fakultách. Rekonstrukce Auditoria maxima na Zemědělské č. 1.
 • Vestavba v 1. podlaží pavilonu C pro umístění děkanátů fakult agronomické a provozně ekonomické. Děkanáty přestěhovány v roce 1976.
 • Pro potřeby školního zemědělského statku v Lednici převzaty pozemky ÚKZÚZ v Podivíně.
 • Přehlídka kosatců Iris 75 v botanické zahradě a arboretu. Založena tradice výstav pro veřejnost.
 • Uvolnění posluchačů pro nácvik spartakiády.

 

 

 

1975/1976

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Alois Grolig, DrSc., profesor organizace socialistických zemědělských podniků.
 • Následky normalizace -- čtyři politicky proskribovaní učitelé převedeni na neučitelská místa, pozastaveno zvyšování kvalifikace zaměstnanců bezpartijních a vyškrtnutých z KSČ.
 • Provedeno komplexní hodnocení zaměstnanců školy.
 • Zahájena výuka všech studijních oborů podle přestavbových učebních plánů. Zrušen meliorační obor. Zřízení zahradnické fakulty ministerstvy školství ČSR a SSR neakceptováno.
 • Růst počtu posluchačů školy. Nedostatek míst v kolejích řešen provizorním ubytováním studentů (Pisárky, Židlochovice). Na kolejích zaveden samoúklid. Změna kritérií přidělování kolejí.
 • Zahájen provoz reprografického oddělení ústavu vědeckých informací. Příprava zavedení mikrografického systému (DMS).
 • Zahájena činnost ústřední filmotéky a videotéky při laboratoři vědecko-výzkumného filmu.
 • Administrativní budova a skleníky arboreta a botanické zahrady uvedeny do provozu. Postupné zpřístupňování areálu veřejnosti.
 • Dokončena nástavba pavilonu chemie v areálu školy (budova D).
 • Dokončena výstavba menzy na kolejích v Jihlavě.
 • Výukové a rekreační středisko VŠZ v Karlově pod Pradědem uvedeno do provozu.

 

 

 

1976/1977

 • Rektorem jmenován prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, DrSc., profesor mechanizace zemědělské výroby.
 • Nerealizovaný návrh změny názvu školy na Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně, Zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
 • VŠZ se připojila k provolání čsl. uměleckých svazů (tzv. Antichartě).
 • Vypracována koncepce rozvoje VŠZ do roku 2000.
 • Na agronomické fakultě zřízen studijní obor sadovnictví a krajinářství z dosavadního sadovnicko-krajinářského směru v Lednici. První absolventi v roce 1979.
 • Přesun 2. ročníků agronomické fakulty do Lednice, reorganizace výuky a dopravy.
 • Vojenská příprava posluchačů převedena do výuky 2. a 3. ročníků.
 • Modernizace výukových prostor a jejich vybavování didaktickou technikou pokračuje.
 • V ústavu výpočetní techniky uveden do chodu počítač 3.5 generace EC 1033.
 • Dobudování skleníků pro agronomickou fakultu v areálu školy (budova F).
 • Výstavba menzy na Tauferových kolejích (1975--1976). Provoz zrušen v roce 1997.
 • Pracovní soboty. Zavedeny pracovní směny. Studentům organizována brigádnická činnost.

 

 

 

1977/1978

 • Rektorem prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, CSc., profesor mechanizace zemědělské výroby.
 • Připravené nařízení vlády o zřízení zahradnické fakulty v Lednici neschváleno.
 • Zhoršující se situace ubytovacích a výukových prostor kvůli vzrůstajícímu počtu posluchačů. Další náhradní ubytovací provizoria (Břeclav, Klobouky, Lednice, rekreační zařízení na brněnské přehradě).
 • Uskutečněno periodické komplexní hodnocení pracovníků školy.
 • Zřízena nová konzultační střediska dálkového studia v Českých Budějovicích a v Teplicích. Budějovické středisko ukončilo činnost v roce 1983.
 • Zahájena výstavba biometeorologické observatoře v areálu botanické zahrady a arboreta v Brně-Černých Polích (1977--1979).
 • Zahájena výstavba nového pavilonu v areálu VŠZ v Brně-Pisárkách, první etapa (1977--1980).
 • Převod restaurace Era na Zemědělské ulici č. 30 v Brně do užívání VŠZ. Kulturní památka, funkcionalistická stavba architekta Josefa Kranze z let 1927--1928. Do prozatímního provozu předána v roce 1979. Restituentům předána v roce 1992.
 • Vybavování dalších poslucháren didaktickou technikou, adaptační a modernizační práce. Dokončena stavba mechanizační haly.
 • 1. ročník akce Měsíc pracovní iniciativy, řízený Celoškolským výborem SSM.

 

 

 

1978/1979

 • Rektorem prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, CSc., profesor mechanizace zemědělské výroby.
 • Přestavba studia, přípravy tzv. optimalizace délky studia. Přechod z pětiletého na čtyřleté studium na provozně ekonomické fakultě.
 • Přetrvávající zhoršování situace v přidělování kolejí. Další objekty pro náhradní ubytování studentů (Ivančice, Zastávka u Brna, Kuřim, Židlochovice). Pro práci v kolejích vznikly na fakultách koordinační komise.
 • Zahájena výuka předmětu nauka o životním prostředí.
 • Oslava 60 let VŠZ.
 • Zřízen útvar automatizované systémy řízení na VŠZ (ASŘ).V letech 1982--1990 součástí ústavu výpočetní techniky. Od roku 1995 s názvem oddělení automatizované informační soustavy. V roce 2003 zrušen.
 • Ukončení provozu počítače ZPA 600. Dvousměnný provoz počítače EC 1033.
 • Instalace projekčního televizního zařízení čs. výroby v posluchárně C 01, prvenství v oblasti vysokých škol.
 • Převod JZD Přísnotice-Žabčice do pozemkové držby školního statku Žabčice.
 • Výstavba druhé části poslucháren a cvičeben v Pisárkách přerušena.
 • Ředitelství ÚSKM VŠZ přestěhováno na Palackého ulici v Brně.
 • Jubilejní exkurze po trase vycházky lesnického kurzu z roku 1929, pořádaná na školním lesním podniku.
 • Zahájena výstavba pavilonu zemědělské techniky v areálu školy.

 

 

předchozí   následující

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU