Letopisy MENDELU v Brně

 

1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2014

 

1959/1960

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Josef Kantor, DrSc., profesor lesního šlechtitelství a zalesňování.
 • Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně se vrátila k názvu Vysoká škola zemědělská v Brně.
 • Reorganizace Vysoké školy zemědělské v Brně. Sloučeny agronomická fakulta a zootechnická fakulta vagronomickou fakultuse dvěma obory -- agronomickým a zootechnickým. V rámci agronomického oboruzřízenazahradnická specializace.
 • ZřízenaProvozně ekonomická fakulta VŠZ v Brně.
 • Reorganizace a dislokace kateder a ústavů -- první etapa.
 • Zapsáno 2 819 posluchačů, z nich 601 v mimořádných formách studia. V řádném studiu -- 980 na agronomické fakultě, 641 na veterinární fakultě, 335 na lesnické fakultě a 863 na provozně ekonomické fakultě.
 • Otevřeno postgraduální studium pro absolventy VŠZ, příp. vynikající praktiky v oboru zemědělsko-lesnických meliorací.
 • Do kompetence vědeckých rad školy a fakult převedena pravomoc udělovat vědecké hodnosti kandidátů a doktorů věd.
 • Zahájena výstavba nových kolejí v Brně-Husovicích na Kohoutově ul. Posluchači ubytováni v pěti vysokoškolských kolejích. Zahájeno pořádání kolejáles.
 • Celoškolským výborem ČSM při VŠZ vydáván časopis Klas.

 

 

 

1960/1961

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Josef Kantor, DrSc., profesor lesního šlechtitelství a zalesňování.
 • První etapa přestavby studia na VŠZ. Zavedena výrobní praxe po druhém semestru. Důraz na mimořádné formy studia a postgraduální studium.
 • Zrušen směrzemědělsko-lesnických meliorací na lesnické fakultě. Poslední absolventi v roce 1963/1964.
 • Na agronomické fakultě otevřen meliorační obor. Zrušen v roce 1975, poslední absolventi v roce 1979/1980.
 • Na provozně ekonomické fakultě zřízen obor provoz a ekonomika zemědělské výroby. Zrušen v roce 1992, poslední absolventi v roce 1994/1995.
 • Na provozně ekonomické fakultě zřízeno tříleté studium. Zrušeno v roce 1966/1967. Poslední absolventi v roce 1967/1968.
 • Na lesnické fakultě otevřenotříleté dálkové studium vybraných lesnických předmětů. Poslední absolventi v roce 1965/1966.
 • Na lesnické fakultě zřízeny šestisemestrové dřevařské kurzy. Poslední kurz pořádán ve školním roce 1964/1965.
 • Na agronomické fakultě otevřeny studijní obory dvouletého studiavybraných předmětů (zootechnika, agrotechnika). Absolventi promováni na zootechnickém oboru v roce 1963 v rámci dálkového studia.
 • Zahájena výuka genetiky na VŠZ po zákazu v 50. letech. Po dvouletém vyjednávání zřízena katedra genetiky v roce 1963.
 • Předání konzultačního střediska dálkového studia zootechnické specializace na Agronomickou fakultu VŠZ v Praze.
 • Výstavba kolejí na Kohoutově ulici v Brně-Husovicích (1960--1965).
 • Provedena generální inventarizace ústřední knihovny a dílčích knihoven. Zřízena výstřižková dokumentační služba.

 

 

 

1961/1962

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Josef Kantor, DrSc., profesor lesního šlechtitelství a zalesňování.
 • Korekce první etapy přestavby studia. Růst počtu posluchačů pokračuje.
 • Po zrušení Bayerových kolejí přiděleny koleje na ulici Trnité v Brně. Posluchači bydleli ve čtyřech objektech v městě Brně, v Lednici ubytováni v internátě a na zámku.
 • Převzaty budovy staré školy v Židlochovicích pro Ústav postgraduálního studia VŠZ v Brně. V roce 1986 středisko rekonstruováno, v roce 1991 vráceno židlochovické obci.
 • Na fakultách zřizována specializovaná pracoviště a další laboratoře.
 • Převzata pila v Jedovnicích.

 

 

 

1962/1963

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Josef Kantor, DrSc., profesor lesního šlechtitelství a zalesňování.
 • Reorganizace školních zemědělských statků. Statky svěřeny do přímého řízení fakult. Školní statky spravovaly -- statek v Žabčicích (provozně ekonomická fakulta), statek v Lednici (agronomická fakulta), statek Nový Dvůr (veterinární fakulta), lesní závod (lesnická fakulta). Budování vědecko-výzkumných pracovišť.
 • Zřízení konzultačního střediska pro dálkově studující VŠZ na Palackého univerzitě v Olomouci.
 • Decentralizace a reorganizace zahradnické katedry v Lednici.
 • Správa menz začleněna zpět z n.p. Restaurace a jídelny (RaJ) do Správy kolejí a menz VŠZ v Brně.
 • Uhelné prázdniny. Nouzový provoz školy i kolejí, omezení výuky v důsledku zásobovacích potíží s palivy.

 

 

 

1963/1964

 • Rektorem jmenován prof. Dr. Ing. Miroslav Vyskot, DrSc., profesor pěstění lesů.
 • Zřízenakatedra pedagogiky na VŠZ pro doplňkové pedagogické studium učitelů středních zemědělských a lesnických škol a učilišť. V roce 1990 na provozně ekonomické fakultě reorganizována na ústav inženýrské pedagogiky. Od roku 1997 součástí ústavu humanitních věd.
 • Převod dálkového studia oboru lesní inženýrství ze zrušené pražské lesnické fakulty na brněnskou VŠZ. Zřízena konzultační střediska v Praze a v Kostelci nad Černými Lesy.
 • Vypracován první perspektivní plán rozvoje VŠZ s programy restrukturalizace stávajících fakult. Záměr vybudovat fakulty fytotechnickou, zootechnickou, zahradnickou, meliorační, zemědělské ekonomiky, zemědělské techniky.
 • Pořádán 1. kurzvědeckého programování v zemědělstvína VŠZ. Práce s analogovými počítači. Projekt ústavu vědeckého programování na provozně ekonomické fakultě.
 • Založena Tělovýchovná jednota VŠZ v Brně. Od roku 1993 s názvem Vysokoškolský sportovní klub VŠZ v Brně.
 • Pro potřeby školního statku v Žabčicích převzato JZD Unkovice.
 • Školní statek v Lednici rozšířen o půdní fond JZD Lednice.
 • Převzat barákový vojenský tábor v Brně-Pisárkách. V roce 1964 zde umístěny vojenská katedra a katedra tělesné výchovy.
 • Budování rekreačního střediska VŠZ ve Skřinářově.
 • Koleje v Brně-Husovicích na Kohoutově ulici uvedeny do provozu.

 

 

 

1964/1965

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Miroslav Vyskot, DrSc., profesor pěstění lesů.
 • Modernizace pedagogického procesu, uvolnění centralismu, profilování a specifikace výuky VŠZ.
 • Zapsáno nejvíce posluchačů za celá 60. léta. Na VŠZ celkem 4 699 studentů, z nichž 3 629 studovalo v řádném studiu. Na agronomické fakultě 1 847 studentů, na provozně ekonomické fakultě 1 155 posluchačů, na lesnické fakultě 805 studentů a na veterinární fakultě 805 posluchačů.
 • Na provozně ekonomické fakultě zřízen studijní obor mechanizace zemědělství. Studium zrušeno v roce 1992, poslední absolventi v roce 1993/1994.
 • Na provozně ekonomické fakultě zřízen šestiměsíční kurz pro vybrané politické pracovníky. Zrušen v roce 1966/1967.
 • Při příležitosti 100. výročí zveřejnění klasických genetických prací J. G. Mendela uděleny čestné doktoráty akademikovi Nikolaji Vasiljeviči Cicinovi (SSSR), prof. MVDr. Frederiku Bruce Huttovi (USA), prof. Dr. Arturu Hornovi (Maďarsko), prof. PhDr. Arne Müntzingovi (Švédsko), prof. MVDr. Eduardu Sørensenovi (Dánsko), prof. Dr. Vladimiru Nikolajeviči Sukačevovi (SSSR).
 • VŠZ zapojena do Mezinárodního biologického programu, nejprestižnějšího celosvětového vědecko-výzkumného projektu 60. let pod patronací UNESCO (UNESCO-IBP).
 • Zřízeno tzv. jihlavské oddělení.Výuka 1. ročníků agronomické a provozně ekonomické fakulty. Převzat zrušený Pedagogický institut v Jihlavě a tamní konzultační středisko Mechanizační fakulty VŠZ v Praze. Jihlavské oddělení zrušeno v roce 1994.
 • PřevodMendelea v Lednici, výzkumné stanice Výzkumného ústavu kukuřice v Trnavě, do správy školy. Vědecko-výzkumné pracoviště zaměřeno na genetiku a šlechtění rostlin. Od roku 1991 součástí zahradnické fakulty.
 • Na agronomické fakultě vytvořeno radiobiologické pracoviště katedry rostlinné výroby -- ústav pro využití radioizotopů,od roku 1979 s názvem oddělení nukleárních metod.
 • Zřízeny externí katedry agronomické fakulty ve výzkumných ústavech -- katedra agropedologie a ekologie zemědělských plodin v Hrušovanech u Brna, katedra bramborářství v Havlíčkově Brodě, katedra technologie průmyslové výroby krmiv v Pohořelicích. Zrušeny v roce 1971.
 • Na jednotlivých fakultách vznikly samostatné ústavy praxe. Zrušeny v roce 1992.
 • Pro potřeby školního statku v Lednici převzato JZD Nejdek.
 • Zahájeno budování výzkumnépícninářské stanice ve Vatíně (1964--1971).
 • Centralizace správy kolejí a menz v městě Brně. Převod menz a kolejí VŠZ Univerzitě J. E. Purkyně v Brně. Počty lůžek v kolejích rozdělovalo jednotlivým vysokým školám kolegium prorektorů pro výstavbu.
 • Pod patronací ČSM vydávány studentské časopisy. Celoškolsky vycházelo Zrcadlo (1964--1968), lesnická fakulta vydávala lef (1964--1969).
 • Zrušena tělocvična na Zemědělské ulici. Účast posluchačů na spartakiádě.
 • VŠZ osvobozena od plnění organizovaného náboru do dolů a do stavebnictví.

 

 

 

1965/1966

 • Rektorem zvolen prof. Dr. Ing. Miroslav Vyskot, DrSc., profesor pěstění lesů.
 • VŠZ propůjčen Řád práce.
 • Nový vysokoškolský zákon. Obnovování akademické samosprávy. První volby akademických funkcionářů vědeckými radami. Účast zástupců posluchačů a pracovníků ve vědeckých radách, kolegiích rektora a děkanů. Při vědeckých radách fakult na VŠZ ustaveny oborové sekce jako jejich poradní orgány.
 • Vydány statut VŠZ a statuty fakult a dalších pracovišť.
 • Absolventi VŠZ získali jednotný titul "inženýr" (ve zkratce Ing.).
 • Studijní předpisy umožňovaly studentům nepovinnou účast na přednáškách a možnost vykonávat zkoušky v průběhu celého školního roku.
 • Školní rok slavnostně zahájen předáním čestných uznání a diplomů vynikajícím pracovníkům školy a školních statků. Na fakultách zavedeny slavnostní imatrikulace.
 • Zahradnický směr agronomické fakulty reorganizován na zahradnický oborse dvěma specializacemi -- zahradnická výroba; okrasné sadovnictví a zahradní architektura. Oficiálně schválen v roce 1967. Návrh na zřízení zahradnické fakulty bez úspěchu.
 • Opětovně předložen návrh na znovuzřízení zootechnické fakulty.
 • Na katedře marxismu-leninismu vznikl ústav sociologie ze sekce sociologie vesnice. V roce 1968 ustavena samostatnákatedra sociologie zemědělství a vesnice.Zrušena v roce 1969.
 • Na agronomické fakultě zřízeno vědecké pracovištěelektronové mikroskopie. V roce 1973 přičleněno ke katedře chovu ovcí a kožešinových zvířat.
 • Škola získala v roce 1965 od Československého ústředí knižní kultury ediční oprávnění.
 • Z rozmnožovny rektorátu vybudováno ediční středisko. Od roku 1968 součástí pedagogicko-vědeckého oddělení rektorátu. V roce 1991 začleněno do ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb.
 • Kádrový a personální útvar rektorátu reorganizován na útvar osobní a mzdový. Kádrové evidence zůstaly jen na fakultách.
 • Na rektorátě a na fakultách zřízena dokumentační oddělení. Od roku 1967 součástí útvaru vědecko-technických informací.
 • Převzato pícninářské pracoviště katedry pícninářství a výroby krmiv v Radoníně. V roce 1973 převedeno do správy Městského národního výboru ve Žďáře nad Sázavou.
 • Zahájena výstavba chemicko-technologického pavilonu, dnes sídla agronomické fakulty (budova C). Architektonická studie dílem Ing. arch. Miloše Kramoliše, autorem projektu Ing. arch. Mečislav Borecký (pracovníci Stavoprojektu Brno). Do základního kamene vložen pamětní list. Pavilon dokončen v roce 1970.
 • Rekonstrukce auly. Nábytkové vybavení z vývojového střediska Dyha. Výzdoba čelní stěny akademickým malířem Jiřím Coufalem.

 

 

 

1966/1967

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Miroslav Vyskot, DrSc., profesor pěstění lesů.
 • Oslavy 150 let vysokého zemědělského učení na Moravě.
 • Čestnými doktory VŠZ prohlášeni -- prof. MUDr. PhDr. František Bílek, profesor všeobecné a speciální zootechniky VŠZ v Praze, prof. PhDr. Rudolf Dostál, profesor všeobecné a systematické botaniky VŠZ v Brně, prof. Ivan Stěpanovič Melechov, DrSc., profesor Lesnické univerzity v Moskvě (SSSR), prof. Dr. Ing. Václav Novák, profesor pedologie, meteorologie a klimatologie VŠZ v Brně.
 • Vydána pamětní medaile VŠZ podle návrhu akademického sochaře Václava Adolfa Kovaniče. Medaile zhotovila Státní mincovna v Kremnici.
 • Přestavba studia, úprava učebních plánů a harmonogramů výuky.
 • Zrušeno rozmísťovací řízení absolventů VŠZ formou umístěnek, zaveden konkurzní způsob umísťování.
 • Opakovaná a neúspěšná jednání o znovuzřízení zootechnické fakulty a založení zahradnické fakulty.
 • Vznikl útvar vědecko-technických informací spojením ústřední knihovny, dokumentačního oddělení a reprografické laboratoře. V roce 1975 reorganizován na ústav vědeckých informací.
 • Agronomická fakulta zřídila externí katedru vertebratologie při Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně. Zrušena v roce 1971.
 • VŠZ získala registrační listinu pro založení autoškoly. Budova se sídlem autoškoly v roce 2002 ustoupila výstavbě pavilonu Q.
 • Na agronomické fakultě založena pobočka České vědeckotechnické společnosti jako člen Společnosti zemědělské. Prvním předsedou Ing. Jan Sanetrník, CSc.
 • Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně přejmenován na Acta Universitatis Agriculturae Brno Czechoslovenia. Od roku 1969 jeho obsahy otiskovány v Current Contents.
 • VŠZ vydávala celoškolskou publikaci Bulletin Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1970 tisk zastaven.
 • Dobudována velkoprostorová posluchárna v budově školy na Zemědělské 1.
 • V jednotlivých podlažích budovy školy na Zemědělské č. 1 vybudovány uzavírací přepážky. V ateliéru architekta Bernardiho vymalovány skleněné stěnové výplně a vypáleny plastiky.

 

 

 

1967/1968

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Miroslav Vyskot, DrSc., profesor pěstění lesů.
 • Akční programy jednotlivých fakult a jednotlivých rektorátních pracovišť.
 • Rehabilitace posluchačů a zaměstnanců školy, politicky postižených v 50. letech. Zřízení rehabilitační komise. Podáno 84 žádostí bývalých posluchačů; 68 z nich povoleno dostudovat, dvě žádosti zamítnuty, ostatní nevyřízeny. Vyřizováno 37 žádostí bývalých učitelů a zaměstnanců o rehabilitaci; deseti z nich povoleno vrátit se na školu, ostatní morálně rehabilitováni. Rehabilitace zastaveny v prosinci 1969.
 • Přeměna kateder marxismu-leninismu podle zásad nové úpravy výuky společenských věd na vysokých školách. Zřízeny katedra sociologie, katedra filozofie a politologie. Zrušeny v roce 1969.
 • Návrhy na přejmenování VŠZ na Mendelova zemědělská univerzita v Brně, příp. Zemědělská univerzita Řehoře Mendela v Brně.
 • Opakované intervence ve prospěch nových fakult. Variantní řešení zahradnické fakulty jako Zahradnické koleje Ř. Mendela v Lednici.
 • Návrh na zřízení dřevařského studia formou dřevařského oboru na lesnické fakultě nebo vytvořením samostatné vysoké školy lesnické a dřevařské. Vrcholily snahy o navrácení samostatnosti Vysoké škole veterinární v Brně.
 • Zahájeno budováníarboreta a botanické zahrady v Brně-ČernýchPolích na pozemcích bývalé zahrádkářské kolonie. Projektovou dokumentaci zpracoval ÚGP VUT v Brně a katedra sadovnictví, krajinářství a květinářství na zahradnickém oboru v Lednici, vedoucí projektant Ing. Ivar Otruba.
 • Zřízeno výpočetní středisko. V letech 1961--1967 škola využívala výčetní stanici Státních lesů Brno na Lesnickéulici. Od roku 1968 s názvem Ústav výpočetní techniky VŠZ v Brně. V roce 2003 zrušen.
 • Zřízenostředisko pro vývoj unikátních přístrojůz oddělení unikátních přístrojů při technickém odboru rektorátu. Do té doby unikátní zařízení řešila pro školu vývojová laboratoř a dílny přírodovědecké fakulty olomoucké univerzity. Od roku 1981 s názvem Středisko přístrojové techniky VŠZ v Brně. V roce 1996 zrušeno.
 • Zahájeno vydáváníKnižního a dokumentačního zpravodaje Vysoké školy zemědělské v Brně jako čtvrtletní bibliografie vědeckých prací pracovníků školy. V letech 1978--1991 s názvem Informační zpravodaj VŠZ. Od roku 1992 již nevydáván.
 • Na agronomické fakultě zřízenovědecké pracoviště biologie rostlina vědecké pracoviště pro biologii a biotechnologii hospodářských zvířat. Zrušeno v roce 1971.
 • Budována pokusná stanice pro chov prasat a drůbeže v Drásově. Společné vědecko-výzkumné pracoviště pro imunogenetiku a fyziologii drůbeže VŠZ a Plemenářského podniku v Brně. Od roku 1969 součástí katedry genetiky živočichů. V roce 1971 přičleněna ke katedře chovu prasat a drůbeže.
 • Vznikústavu lesnické ergonomie na lesnické fakultě, od roku 1971 při katedře lesní těžby a zpracování dřeva.
 • Utvořeny zkušebny v oboru zemědělské a lesnické techniky na provozně ekonomické fakultě a na lesnické fakultě.
 • Zřízenovýpočetní středisko Cellatronna provozně ekonomické fakultě podle názvu malých číslicových počítačů. V roce 1969 začleněno do katedry statistiky a matematických metod.
 • Ředitelství školního lesního statku přestěhováno z Brna do Křtin.
 • Zahradnické obory agronomické fakulty v Lednici uspořádaly krajskou zahradnickou výstavu -- Horticentrum.
 • Dobudována adaptace Auditoria maxima.

 

 

 

1968/1969

 • Rektorem zvolen prof. Dr. Ing. Miroslav Vyskot, DrSc., profesor pěstění lesů.
 • Na lesnické fakultězavedeny ve 3. ročníku studijní specializace -- lesnictví v rozvojových zemích, tvorba a ochrana krajiny. Ve školním roce 1970/1971 zrušeny.
 • Na provozně ekonomické fakultězřízena specializace podnikově ekonomická. Zrušena v roce 1971/1972.
 • Neúspěšné jednání o zřízení fakult (zootechnické fakulty, zahradnické fakulty, fakulty mechanizace nebo dřevařské fakulty v jihlavském oddělení). Přijat zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně.
 • Záměr zřídit mechanizační obor provozně ekonomické fakulty v Závodech kuličkových ložisek, n. p. Brno (ZKL) v Brně-Líšni definitivně padl.
 • Obnova studentských fakultních spolků. Zástupci spolků zastoupeni v Brněnském studentském parlamentu. Posluchači VŠZ byli členy Unie zemědělských studentů. Spolky zrušeny v lednu 1970.
 • Vydávány studentské časopisy -- Lef (lesnická fakulta 1964--1969), Trias (veterinární fakulta, 1968--1969), Agronomic (agronomická fakulta, 1969), Ečko (provozně ekonomická fakulta, 1969). Vydávání zastaveno v dubnu 1970.
 • Účast posluchačů VŠZ na třídenní studentské stávce proti okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Akce organizovaná Brněnským studentským centrem Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy (listopad 1968).
 • V rámci programu UNESCO-IBP vzniklarektorátní katedra Mezinárodní biologický program (MBP). Vybudovány stacionáře v Lednici, Olomučanech, Soběšicích a Rájci-Jestřebí. Od roku 1971 jako ústav pro MBP přičleněn ke katedře lesnické botaniky a fytocenologie lesnické fakulty.
 • Uspořádánaveřejná tryzna za Jana Palacha na náměstí Svobody v Brně. Rektor VŠZ společně s akademickými funkcionáři brněnských vysokých škol v čele manifestace za demokracii v Československu (leden 1969).
 • Neoficiální pojmenování kolejí VŠZ v Brně na Kohoutově ulici na koleje Jana Palacha. Pietního shromáždění se v lednu 1969 zúčastnilo na 3 000 studentů. Od roku 1970 s názvem koleje J. A. Komenského.
 • Účast posluchačů na studentské stávce a podpora akcí proti normalizaci, organizovaných Brněnským studentským centrem Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy (leden 1969).
 • Na zasedání kolegia rektora a vědecké rady školy delegováni tři zástupci jednotlivých fakultních spolků a jeden studentský mluvčí.
 • Volby rektora a prorektorů vědeckou radou VŠZ (103členná vědecká rada rozšířena o zástupce profesorů, docentů, zaměstnanců a studentů).
 • Oslavy 50 let VŠZ.
 • Pořízeny zlacené bronzové řetězy jako insignie rektora, prorektorů a děkanů. Zhotoveny podle návrhu akademického sochaře profesora Miloše Axmana pasíři pod vedením mistra B. Studeného v Ústředí uměleckých řemesel v Brně. Medaile na řetězech dílem akademického sochaře Václava Adolfa Kovaniče. Zhotovila Státní mincovna v Kremnici.
 • Zřízena Ústřední správa kolejí a menz VŠZ v Brně (ÚSKM VŠZ).
 • Agronomická fakulta zřídila externí katedru zelinářské produkce při výzkumném ústavu v Olomouci. Zrušena v roce 1971.
 • V ústavu výpočetní techniky instalován první samočinný počítač ZPA 600. Uveden do zkušebního provozu při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v září 1969.
 • Na provozně ekonomické fakultě založena pobočka Společnosti zemědělské při České vědeckotechnické společnosti. Prvním předsedou prof. Ing. Otakar Kaštánek, DrSc.
 • V kolejích na Kohoutově ulici otevřen studentský Green Club. Studentské kluby převedeny do režie ÚSKM v roce 1970.
 • Zřízena účastnická dálnopisná stanice č. 489 VYS ZEM Brno na VŠZ. Zrušena v roce 1998.

 

 

předchozí   následující

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU