Letopisy MENDELU v Brně

 

1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2014

 

1949/1950

 • Rektorem jmenován prof. Dr. Ing. Václav Novák, řádný profesor pedologie, meteorologie a klimatologie.
 • Zapsáno 870 posluchačů, z nich 401 na odboru zemědělského inženýrství (směru A), 106 na zahradnicko-vinařském (směru B) a 363 na lesnickém odboru.
 • Zřízeny dvousemestrální postgraduální specializační učební kurzy pro absolventy Vysoké školy zemědělské v Brně a Vysoké školy veterinární v Brně -- rybářsko-hydrobiologický běh a zootechnický běh.
 • Zřízen lektorát (ústav) společenských nauk. Od roku 1950 s názvem katedra marxismu-leninismu.
 • Zřízena docentura praxe posluchačů na školním zemědělském závodě v Žabčicích. Od roku 1952 s názvem ústav praxe přičleněn k ekonomické katedře.
 • Založenyceloškolský výbor a fakultní výbory Československého svazu mládeže (ČSM) na VŠZ. ČSM zanikl v roce 1968.
 • Pomoc zemědělské praxi. Patronáty kateder nad jednotnými zemědělskými družstvy (JZD) a podniky Československých státních lesů.
 • Úprava vestibulu školy architektem Milošem Lamlem, akademickým sochařem Janem Lichtágem a akademickým malířem Emanuelem Hrbkem.

 

 

 

1950/1951

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Jaromír Scholz, mimořádný profesor sadovnictví a květinářství.
 • Reorganizace VŠZ v Brně, vznik fakult a kateder podle nového vysokoškolského zákona. Zemědělská fakultasložena ze sedmi kateder, lesnická fakultaměla šest kateder.Zrušeny profesorské sbory a ustaveny rada VŠZ afakultní rady.
 • Správou rektorátu pověřen tajemník VŠZ. Prvním tajemníkem školy JUDr. Stanislav Šuba, pozdější profesor VŠZ.
 • Kádrová práce na VŠZ, jmenování prvního kádrového tajemníka.
 • Reforma vysokoškolského studia zemědělského a lesního inženýrství:zavedeno reformované (směrové) studium. Na zemědělské fakultězřízeny směry agronomický, technologický, zahradnicko-vinařský a zootechnický. Nalesnické fakultěustaveny směry ekonomický, dřevařský, pěstební, produkční, stavební, technický a těžebně technologický. Dobíhalo nereformované studium.
 • Zapsáno 1 071 posluchačů, 671 na zemědělské fakultě, 400 na lesnické fakultě.
 • Biologická stanice v Lednici přičleněna k zootechnické katedře. Od roku 1958 součástí katedry rybářství a hydrobiologie. Stanice registrována ve světovém seznamu biologických stanic.
 • Zrušen Státní ústav pro výzkum a zkoušení hospodářských strojů při VŠZ.
 • Zrušen Ústav sociologie venkova VŠZ v Brně.
 • Zřízen zahradnický závod brněnské VŠZ v Lednici, k němu připojen pobočný závod v Olomučanech.
 • Zapojení VŠZ do družstevní velkovýroby. Zřízena poradna pro JZD při VŠZ. V roce 1953 přičleněna k ekonomické katedře zootechnické fakulty.
 • Zahájen první běh šestisemestrální školy pro krajské a okresní agronomy při VŠZ v Brně.
 • Zrušena Prozatímní správa studentského majetku kolejí a menz vysokých v Brně. Na škole zřízeny fakultní ubytovací a stravovací komise. Podkroví školních budov přebudována na koleje. Dále sloužily Bayerova kolej a menza, koleje na Bartošově ulici.
 • V areálu školy vybudována závodní jídelna pro společné stravování zaměstnanců.

 

 

 

1951/1952

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Jaromír Scholz, mimořádný profesor sadovnictví a květinářství.
 • V roce 1951 změněn název Vysoké školy zemědělské v Brně na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně. Po reorganizaci v roce 1952 navrácen původní název.
 • Reorganizace kateder a ústavů.
 • Zapsáno 1 418 posluchačů, 882 na zemědělském inženýrství, 536 na lesním inženýrství. Vyučovalo 20 profesorů a docentů a 138 dalších učitelů (odborní asistenti, asistenti, lektoři).
 • VŠZ přímo řízena akční čtyřkou v čele s tajemníkem školy (listopad 1951--prosinec 1952).
 • Zažehnány snahy o přeložení VŠZ z Brna do Olomouce.
 • Zrušen ústav věd právních.
 • V platnosti nové učební plány studia podle sovětských vzorů. Při státní závěrečné zkoušce zavedeny obhajoby diplomových prací před zkušebními komisemi.
 • Vojenská příprava posluchačů součástí vysokoškolského studia. Zřízena vojenská katedra. Zrušena v roce 1990.
 • Zavedena povinná výuka ruského jazyka.
 • Změny v řízení školních statků. Zrušena ředitelství, do čela statků jmenováni vedoucí.
 • Založena školní farma kožešinové zvěře v Brně-Králově Poli.
 • Při zahájení a ukončení výuky zavedeno zvonění.

 

 

 

1952/1953

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Jaromír Scholz, mimořádný profesor sadovnictví a květinářství.
 • Reorganizace VŠZ v Brně. Vysoká škola veterinární v Brně zrušena, přičleněna k VŠZ v Brně jakoveterinární fakulta. Lesnická fakultavyčleněna z VŠZ a převedena na Vysokou školu stavitelskou v Brně. Zemědělská fakulta rozdělena na agronomickou fakultu a zootechnickou fakultu. Reorganizace kateder a ústavů.
 • Akční čtyřka zrušena, škola řízena mezi zasedáními rady VŠZ aktivem tajemníků a děkanů fakult (1952--1963).
 • Reorganizace studia. Na agronomické fakultě zřízeny krmivářský směr, směr zahradnicko-ovocnický a technologický směr. Krmivářský (pícninářský) směr zrušen v roce 1953. Technologický směr převeden v roce 1953 z VŠZ v Brně na Fakultu potravinářské technologie Vysoké školy chemické v Praze.
 • Zapsáno 1 835 posluchačů, z nich 531 na agronomické fakultě, 954 na veterinární fakultě a 450 na zootechnické fakultě.
 • Zavedeno rozmísťování absolventů vysokých škol formou umístěnek. Zrušeno v roce 1966.
 • Ukončena Akce K (očista školy od posluchačů z rodin venkovských boháčů a městské buržoazie). Na zemědělské fakultě vyloučeno 39 posluchačů, na veterinární fakultě 48 studentů.
 • Poslední slavnostní promoce doktorů technických věd. Zahájena vědecká výchova formou vědeckých aspirantur.
 • Zahradnická katedra přestěhovánaz Brna doLednice. Sídlem budova tamní zrušené zahradnické technické školy.
 • Zřízeno konzultační středisko dálkového studia zemědělské ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze na VŠZ. Převedeno v roce 1962 na Univerzitu J. E. Purkyně v Brně.
 • Zřízena katedra tělesné výchovy reorganizací ústavu pro tělesnou výchovu.
 • Založen Národopisný soubor VŠZ Javorina. Zrušen v roce 1993.
 • V důsledku celostátní reorganizace odborů vytvořen koordinační výbor závodních rad VŠZ, vrcholový orgán ROH.
 • Fakultní spolky úředně zrušeny.

 

 

 

1953/1954

 • Rektorem prof. Dr. Jaromír Scholz, mimořádný profesor sadovnictví a květinářství.
 • VŠZ v Brně vyčleněna z kompetence ministerstva školství věd a umění a převedena pod pravomoc ministerstva zemědělství. Další ministerská reorganizace kateder.
 • Na zootechnické fakultě zřízena rybářská specializace. V roce 1958 začleněna do 3. ročníku zootechnického oboru.
 • Na lesnické fakultě zřízen studijní směrzemědělsko-lesnických meliorací. Zrušen v roce 1960. Poslední absolventi v roce 1964.
 • Postupné dobíhání malých směrů na lesnické fakultě. Zřízenysměr lesní těžba a lesní stavby a směr lesní hospodářství.V roce 1954 sloučeny do jednotného studijního oboru lesní inženýrství.
 • Zahájeno pětileté dálkové studium. Zřízen Ústav dálkového studia na VŠZ v Brně se dvěma odděleními (agronomický směr, zootechnický směr) a s dvěma konzultačními středisky pro pražskou VŠZ v Brně a pro brněnskou VŠZ v Praze. V letech 1961--1962 postupný zánik středisek.
 • Změny v titulování absolventů VŠZ (inženýr-agronom, inženýr-zootechnik, promovaný veterinární lékař). Označení zrušena v roce 1966.
 • Na VŠZ zapsáno celkem 1 898 posluchačů v řádném studiu a 174 v dálkovém studiu.
 • Zřízena Studentská vědecká společnostVŠZ v Brně.
 • Počátek centrálního řízení a plánování vědecké práce, vznik oddělení pro vědu a výzkum na rektorátě.
 • Vznik školního statku v Lednici sloučením dosavadního závodu, perenářského závodu v Olomučanech a školního statku Zahradnické technické školy v Lednici.
 • Otevřena studentská menzav prostorách školy na Zemědělské ul. č. 1.
 • Ustavena závodní stráž po dohodě s Krajskou správou StB v Brně.

 

 

 

1954/1955

 • Rektorem jmenován prof. Dr. Ing. František Miller, DrSc., řádný profesor zemědělské entomologie a fytopatologie.
 • Vznikla celoškolská katedra jazyků sloučením ústavů řečí na VŠZ a na veterinární fakultě. Katedra členěna na fakultní oddělení (původní kabinety jazyků).
 • Pořádání dvou běhů kurzů ovocnářů a zelinářů na agronomické fakultě.
 • Konána 1. vědecká konference VŠZ.
 • Zřízena 1. celostátní jednoletá škola předsedů JZD na VŠZ, řízená agronomickou fakultou. V roce 1956 převedena do kompetence ministerstva zemědělství a lesního hospodářství.
 • Zahájena stavba kolejí na ulici Jana Babáka. Posluchači nouzově ubytováni na 13 místech města Brna.
 • Otevřeno Myslivecké muzeum v Lednici péčí VŠZ a Myslivecké jednoty v Praze (1952--1955). Duší muzea doc. Dr. Ing. Karel Kostroň, CSc. V roce 1960 předáno ČSAZV.
 • Budování menzy VŠZ v Lednici ze závodní jídelny učňovské školy zahradnické.

 

 

 

1955/1956

 • Rektorem prof. Dr. Ing. František Miller, DrSc., řádný profesor zemědělské entomologie a fytopatologie.
 • Vysoké školy zemědělské převedeny z pravomoci ministerstva zemědělství zpět do kompetence ministerstva školství.
 • Změna názvu Vysoké školy zemědělské v Brně na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně.
 • Správou rektorátu pověřen kvestor. Prvním kvestorem VŠZ jmenován Ing. Josef Hálek. Zřízena rektorátní oddělení (stavební, komerční, nákupní, plánovací, rozpočtové, zásobovací).
 • Neúspěšné snahy veterinární fakulty o osamostatnění a obnovu Vysoké školy veterinární v Brně.
 • Provedena přestavba studia. Přechod ze čtyřletého na pětileté studium na agronomické a zootechnické fakultě, prodloužení studia o jeden semestr na veterinární fakultě.
 • Na agronomické fakultě v rámci směru zahradnicko-ovocnářského zavedena specializace okrasné sadovnictví.
 • Opětovné přijímání studentů vyloučených při očistných akcích ke studiu na VŠZ.
 • Udělení titulů prvním kandidátům a doktorům věd (CSc., DrSc.).
 • Na lesnické fakultě zřízena laboratoř stanovištního výzkumu lesa, vedená prof. RNDr. Ing. Aloisem Zlatníkem, DrSc. Od roku 1959 s názvemvědecká laboratoř biocenologie a typologie lesa. V roce 1971 součástí katedry lesnické botaniky a fytocenologie.
 • Přenesení olomučanského sortimentu do nové okrasné školky v Lednici.

 

 

 

1956/1957

 • Rektorem prof. Dr. Ing. František Miller, DrSc., řádný profesor zemědělské entomologie a fytopatologie.
 • Vydán první organizační statut VŠZ.
 • Lesnická fakulta vyčleněna ze svazku Vysoké školy stavitelství v Brně a navrácena do svazku Vysoké školy zemědělské v Brně.
 • Rada VŠZ transformována na vědeckou radu.
 • Školní lesní statek přešel do pravomoci ministerstva školství. Správa statků svěřena poradním sborům, od roku 1958 s názvem správní sbory.
 • Správu menz obstarával národní podnik Restaurace a jídelny (1956--1963).
 • Zapsáno 2 686 řádných posluchačů, z nichž 522 v mimořádných formách studia. Řádní posluchači -- 736 na agronomické fakultě, 882 na zootechnické fakultě, 669 na veterinární fakultě, 399 na lesnické fakultě.
 • Zahájen provoz v kolejích na ulici Jana Babáka v Brně, od roku 1962 s názvemTauferovy koleje. Uvolněny nouzové studentské ubytovny v podkroví školy.
 • Ukončena výstavba mechanizační haly pro umístění zemědělských strojů (1954--1956).

 

 

 

1957/1958

 • Rektorem prof. Dr. Ing. František Miller, DrSc., řádný profesor zemědělské entomologie a fytopatologie.
 • K operativnímu řízení školy ustaveno kolegium rektora, na fakultách kolegia děkanů.
 • Zřízen útvar podnikové kontroly VŠZ.
 • Uskutečněny pracovně politické prověrky a resystemizace zaměstnanců. Prověrkami neprošlo 30 pracovníků.
 • Přestavba studia, úpravy učebních plánů. Reorganizace zkušebního období, zavedeny volné termíny zkoušek.
 • Zažehnány snahy o přemístění zahradnického studia z Lednice do Liberce.
 • Zřízeno vědecko-výzkumné pracoviště vsádkování rostlin na agronomické fakultě. Od roku 1959 součástí katedry obecné výroby rostlinné. V roce 1964 zrušeno.
 • Studovna a čítárna studentů s 34 místy nedostačovala pro 2 758 zapsaných posluchačů.

 

 

 

1958/1959

 • Rektorem jmenován prof. Dr. Ing. Josef Kantor, DrSc., profesor lesního šlechtitelství a zalesňování.
 • Oslavy 40 let VŠZ.
 • Udělení čestných doktorátů veterinárních věd sovětským vědcům. Doktory honoris causa prohlášeni akademik Konstantin Ivanovič Skrjabin, profesor Moskevské veterinární akademie v Moskvě a Michail Georgijevič Čiževskij, profesor Timirjazevovy zemědělské akademie v Moskvě.
 • Návrh na přejmenování VŠZ na Vysoké učení zemědělské v Brně.
 • Meteorologická stanice reorganizována na biometeorologickou observatoř VŠZ.
 • Na agronomické fakultě zřízeno středisko výroby učebních pomůcek. Od roku 1971 s označením ateliér výroby učebních pomůcek. Od roku 1980 s názvem výtvarný ateliér, v roce 2002 zrušen.
 • ČSM na agronomické fakultě vydával studentský časopis Agronom.

 

 

předchozí   následující

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU