Letopisy MENDELU v Brně

 

1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2014

 

1929/1930

 • Rektorem zvolen prof. MVDr. Theodor Dohnal, řádný profesor zvěrolékařství, anatomie a fyziologie domácích zvířat.
 • Rektorská přednáška na téma O vlivu okolí na utváření se tkání v těle živočišném.
 • Memoranda profesorského sboru a fakultních spolků posluchačů o dobudování školy zaslána tisku, úřadům, parlamentu a vládě. Odkaz na zákon o zřízení VŠZ, požadující školu úplně vypravit a trvale umístit ve vlastních účelných budovách do konce roku 1930.
 • Neúspěšná úsilí školy o zajištění staveniště pro výstavbu vlastních budov.
 • Stabilizace školního zemědělského statku v Žabčicích. Dostavěna budova pro dělnictvo, zahájeno pěstování uznaného osiva, založeny sady a úředně kontrolované chovy.

 

 

 

1930/1931

 • Rektorem zvolen prof. RNDr. Emil Bayer, řádný profesor všeobecné a zemědělské zoologie.
 • Rektorská přednáška na téma Biologické problémy zoomorfos.
 • Botanická zahrada obohacena o studený skleník (1928--1930).
 • Zřízena soukromá Rybářsko-hydrobiologická stanice Františka Harracha ve Velkém Meziříčí.
 • Prof. Emil Bayer zástupcem školy v jejím poradním sboru. Správcem stanice doc. Dr. Ing. Jaroslav Kříženecký, jejími stálými členy Dr. Ing. Boris Kostomarov a Dr. Ing. Vasilij Čerňajev, absolventi školy z řad ruské emigrace.
 • Založen fond pro rektorské a děkanské insignie. Rozmnožován dary profesorů, absolventů a příznivců školy (Fr. Harrach, prof. Opletal, prof. Stoklasa).
 • Účast VŠZ na první části ankety ČAZ o reformě vysokého zemědělského a zvěrolékařského školství v ČSR.
 • Další vybavování ústavů, budování školních statků, další úprava křtinského zámku a rozvoj arboreta.

 

 

 

1931/1932

 • Rektorem zvolen prof. Ing. Otakar Kopecký, řádný profesor zemědělské technologie.
 • Rektorská přednáška na téma Význam zemědělského průmyslu pro stabilizaci živin v půdě.
 • Memorandum, pamětní spis profesorského sboru, rezoluce posluchačů školy o dobudování školy. Jednání přenesena na úroveň vlády a ministerstev, poslaneckých a senátorských klubů a Magistrátu města Brna.
 • Protesty VŠZ proti úsporným opatřením z důvodů hospodářské krize (zavedení interkalárů při jmenování asistentů, zastavení výplaty stipendií vědeckým pomocným silám a demonstrátorům).
 • Název Školního lesního statku VŠZ v Adamově změněn na Školní lesní statek Masarykův les Vysoké školy zemědělské v Brně.
 • Mezinárodní zemědělský kongres v Československu. Účastníci kongresu na VŠZ a na školním statku v Žabčicích.
 • ZaloženoSdružení čsl. lesních inženýrů -- absolventů Vysoké školy zemědělské v Brně pro vzájemnou spolupráci školy a jejích absolventů. V listopadu 1934 vydána první ročenka.
 • Profesorský sbor VŠZ členem Spolku pro péči o nezaměstnané v Brně. Finanční příspěvky poskytovány z reprezentačního fondu školy.

 

 

 

1932/1933

 • Rektorem zvolen prof. Dr. Ing. Josef Knop, řádný profesor obecné chemie organické, anorganické a analytické chemie.
 • Rektorská přednáška na téma O významu spektroskopie pro nauku chemickou.
 • Další omezování dotací VŠZ, obtíže při jmenování profesorů, úspory na výplatách asistentů, vědeckých pomocných sil a demonstrátorů.
 • Příspěvky profesorů VŠZ na Masarykův fond na podporu studentstva českých vysokých škol na Moravě a ve Slezsku.
 • Snaha školy o zřízení speciálního zahradnického studia na VŠZ.
 • Účast VŠZ ve druhé části ankety ČAZ o reformě vysokého zemědělského a zvěrolékařského školství v ČSR.
 • Proběhl 2. vědecký lesnický kurz.
 • Rozšíření praxe studentů na školním statku v Žabčicích (letní škola praxe), výzkumná činnost ústavů, výstavba internátu a menzy, neúroda v důsledku sucha.
 • Soustavná praktická cvičení a výzkum na školním lesním statku (arboretum a lesní estetika, stavební program -- hájovny, silnice). Velké škody z jinovatkové a námrazovékalamity.

 

 

 

1933/1934

 • Rektorem zvolen prof. Ing. Josef Konšel, řádný profesor lesní tvorby.
 • Rektorská přednáška na téma Pěstební směry lesnické po světové válce.
 • Vedení školy proti snahám o sloučení VŠZ a Vysoké školy zvěrolékařské v Brně z úsporných důvodů.
 • Úsporná opatření na VŠZ, omezení subvencí na vybavení stolic, provoz budov, výplaty a na stipendia.
 • Akce ke zmírnění nezaměstnanosti mladé inteligence a aplikace aspirantského zákona. Celkem 13 ústavů nabídlo uplatnění 18 nezaměstnaným inženýrům, svým absolventům.
 • Zapsáno nejméně posluchačů v předválečné historii VŠZ. Z celkového počtu 240 studentů pocházelo 228 posluchačů z ČSR a 12 z ciziny. Nejvíce cizinců bylo z Bulharska.
 • Před budovami školy zasazeny pamětní Švehlovy lípy.

 

 

 

1934/1935

 • Rektorem zvolen prof. Dr. Ing. Václav Novák, řádný profesor pedologie, meteorologie a klimatologie.
 • Rektorská přednáška na téma O pojmu a významu půdního klimatu.
 • První insignie VŠZ navrhla a zhotovila cizelérská firma Alois Tengler v Praze. Rektorský řetěz poprvé použit při slavnostní instalaci rektora prof. Václava Nováka.
 • Úsilí profesorského sboru o zrušení omezujících nařízení týkajících se asistentů, demonstrátorů a aspirantů.
 • Návrhy VŠZ na reorganizaci vysokoškolského studia zemědělského a lesnického, první část.
 • Čestným doktorem technických věd prohlášen prof. Ing. Josef Opletal, řádný profesor lesní těžby a lesního průmyslu na VŠZ.

 

 

 

1935/1936

 • Rektorem zvolen prof. Dr. Ing. Alois Tichý, řádný profesor nižší a vyšší geodézie.
 • Rektorská přednáška na téma Co je to fotogrammetrie a jak se jí používá.
 • Při slavnostní instalaci rektora poprvé použity nové insignie děkana hospodářského odboru a děkana lesnického odboru.
 • Udělení čestných doktorátů technických vědvynikajícím vědcům ze zahraničí. Promováni byli Ernest Laur, profesor zemědělské ekonomie na Vysoké škole technické v Curychu (Švýcarko), Erich Tschermak von Seysenegg, profesor zušlechťování rostlin na Vysoké škole zemědělské ve Vídni (Rakousko) a Nikolaj Ivanovič Vavilov, profesor pěstování a zušlechťování rostlin na Vysoké škole zemědělské a ředitel Ústavu pro experimentální agronomii v Leningradě (SSSR).
 • Návrh VŠZ na reorganizaci vysokoškolského studia zemědělského, druhá část.
 • Neúspěšná jednání o koupi budov a stavebního pozemku pro VŠZ.
 • Přestěhování a reorganizace ústřední knihovny, vybudování studovny a čítáren. Knihovna vedena knihovní komisí v čele s profesorem Chmelařem.

 

 

 

1936/1937

 • Rektorem zvolen prof. Ing. Antonín Dyk, řádný profesor ochrany lesů a myslivosti.
 • Rektorská přednáška na téma O myslivosti.
 • Umístění školy ve vlastních budovách z rozpočtových a úsporných důvodů nerealizováno.
 • Zpracován návrh VŠZ na reorganizaci zemědělského vysokoškolského studia, třetí část reorganizace nerealizována.
 • Pořádán 3. vědecký lesnický kurz pro praktické lesníky.
 • Včlenění vojenských aplikací (statí vojenského rázu) do přednášek profesorů na VŠZ.
 • Úsilí hospodářského odboru o zřízení družstevního lihovaru s mlýnem a pekárnou v Hustopečích u Brna k pokusným a pedagogickým účelům.

 

 

 

1937/1938

 • Rektorem zvolen prof. Dr. Ing. František Chmelař, řádný profesor všeobecné a speciální produkce rostlinné.
 • Rektorská přednáška na téma Plán pěstování olejnin v míru a válce.
 • Boj vedení školy proti přičlenění VŠZ k České vysoké škole technické v Brně.
 • Úsilí o zřízení samostatného kulturně-technického odboru, příp. kulturně-technické specializace na hospodářském odboru na VŠZ. Požadavek na zřízení zahradnické fakulty.
 • Memorandum VŠZ ke snahám o zřízení německé fakulty lesního inženýrství v Brně. Návrh na vybudování vícejazyčné lesnické fakulty na VŠZ v Brně pro slovenské a německé studenty a učitele.
 • Udělení čestného doktorátu prezidentu ČSR Dr. Edvardu Benešovi na Pražském hradě.
 • Na školním lesním statku vybudován Památník stromů jako součást Lesnického Slavína. Autorem projektu byl prof. Ing. Josef Opletal.
 • Zásluhou prof. PhDr. Augusta Bayera vybudováno arboretum u dendrologického ústavu v areálu Brno-Černá Pole. Na konci 60. let se stalo součástí botanické zahrady.

 

 

 

1938/1939

 • Rektorem zvolen prof. Dr. Ing. Václav Novák, řádný profesor pedologie, meteorologie a klimatologie.
 • Rektorská přednáška na téma Půda v národním státě Česko-Slovenském a její využití.
 • Za mobilizace v září 1938 bylo k vojenské službě povoláno osmnáct zaměstnanců školy.
 • Memorandum VŠZ k zabezpečení vývoje vysokého zemědělského školství a k zachování Vysoké školy zemědělské v Brně, zejména jejího lesnického odboru.
 • Protest VŠZ proti zrušení ředitelství školních lesních statků a jejich přičlenění k ředitelství Státních lesů a statků v Hodoníně.
 • Zavedení povinné tělesné výchovy na vysokých školách.
 • Likvidace lektorátu tělesné výchovy na VŠZ. Předání sportovního a tělocvičného nářadí lektorátu tělesnévýchovy na českých vysokých školách při Masarykově univerzitě v Brně.
 • Zavedení povinného předmětu nauka o obraně státu, od února 1939 s názvem branná výchova.
 • Přenesení cenného vědeckého inventáře biologické stanice z Lednice do Křtin v důsledku Mnichovského diktátu a záboru jižní Moravy nacistickým Německem.
 • Zápisy ke studiu pro zimní semestr 1938/1939 odsunuty v důsledku mnichovských událostí na období konce října a listopadu 1938.
 • Zapojení školy do akce Národní pomoc studentům, kteří museli opustit zabrané území. Podpůrná akce pro čtrnáct posluchačů VŠZ ze severomoravského území okupovaného Polskem.
 • Výzva rektorátu VŠZ ke studentstvu k zachování klidu a rozvahy (13. března 1939).
 • Zřízení zemědělského kurzu při VŠZ v Brně pro 97 důstojníků zlikvidované československé armády.
 • Dar moravských centrál českého zemědělského družstevnictví Brnosvaz a Moragro na pořízení nové kolekce insignií.Návrhy žezel z dílny profesorů Školy uměleckých řemesel v Brně Jana Lichtága a Jiřího Auermüllera. Řetězy navrhl Jan Růžička, profesor 3. průmyslové školy v Brně.
 • Zatčen zástupce soukromých docentů Dr. Ing. Karel Kočnar, docent šlechtění rostlin. Vězněn na brněnském hradě Špilberku, dále v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald.
 • Zatčen Dr. Ing. Karel Neoral, docent ovocnictví, zelinářství, vinařství a ovocnického průmyslu. Po věznění v Brně na Špilberku a koncentračním táboře Oranienburg zemřel v roce 1945.
 • Udělení čestného doktorátu prof. Ing. Josefovi Konšelovi, řádnému profesoru lesní tvorby na VŠZ. Slavnostní promoce v důsledku uzavření českých vysokých škol se již nekonala.

 

 

předchozí   následující

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU