Vědecko-výzkumný profi

 

Základním rysem výzkumu na MENDELU je společné aplikování poznatků biologických, technických a společensko-vědních disciplín v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, krajinářství a dřevařství, stejně tak i rozvíjení uměleckých disciplín v zahradní a krajinářské architektuře a v nábytkářství. Jedná se o základní, ale hlavně také aplikovaný výzkum.

Tradičně se na MENDELU rozvíjí vědní obory, které sledují všechna stadia potravinového řetězce od přírodních vstupů kombinovaných s lidskou prací, přes technicko-technologické aspekty produkce a její zpracování, až po hodnocení dopadů této produkce na životní prostředí a kvalitu života. Vědečtí pracovníci MENDELU se také věnují otázkám ochrany zdraví. Pozornost je věnována i sociálně-ekonomickým souvislostem těchto procesů. Ve většině z uvedených oborů, a také v nově formulovaných, jsou školeni mladí výzkumní pracovníci v akreditovaných doktorských studijních programech a oborech.

V roce 2019 poskytovala univerzita vzdělání v 38 doktorských studijních programech (z toho v 19 studijních programech v angličtině).

Univerzita měla v roce 2019 také právo udělovat v akreditovaných oborech vědecko-pedagogické hodnosti:

  • docent (26 oborů)
  • profesor (23 oborů)

MENDELU tradičně věnuje pozornost poradenské činnosti a organizaci vědeckých aktivit v podobě konferencí, seminářů, výstav, workshopů a různých specializovaných kurzů. V rámci expertní činnosti se specialisté všech fakult podílejí na koncepční činnosti resortních ministerstev, na formulování prioritních programů zemědělského, lesnického i ekonomického výzkumu, včetně deklarování priorit grantových podpor.

Do výzkumných aktivit jsou zapojováni také studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů prostřednictvím řešení svých kvalifikačních prací a disertací, což umožňuje mj. částečně realizovat výzkumné aktivity přímo ve výuce, včetně inovací sylabů předmětů a produkci multimediálních učebních textů.

Významnou platformou studentského výzkumu je Interní grantová agentura MENDELU (od roku 2003). Stále významnější podíl ve financování rozvoje vědy, vývoje a inovací mají prostředky strukturálních fondů Evropské unie. U projektů vyhlašovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla pozornost zaměřena především na přípravu strategických dokumentů a také projektových fiší, návrhů, které byly úspěšně bonifikovány Jihomoravským krajem a týkaly se nejen excelentních vědeckých týmů, ale také inovací pregraduálního a postgraduálního studia.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU