Vědecko-výzkumná vize

 

Kvalita výzkumu na MENDELU a jeho obsah se neustále zvyšuje v souvislosti s modernizací přístrojového vybavení a dalšího technického zázemí. Pozitivní vliv má také rostoucí mezinárodní spolupráce a trvale udržované kontakty se zemědělskou, lesnickou, zahradnickou a ekonomickou praxí.

Kvalita výzkumu je ověřována i popularizována zejména publikačními výstupy. Univerzita každoročně provádí důslednou vnitřní evaluaci výsledků vědecké, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti svých pracovníků.

Pro srovnávání kvality vědy a výzkumu na MENDELU s ostatními vědecko-výzkumnými institucemi jsou využívány:

  • světové citační databáze
  • zprávy SCImago
  • RIV
  • RUV
  • vlastní univerzitní informační systém.

Akademičtí a výzkumní pracovníci univerzity jsou často zároveň součástí i jiných vědeckých společností v ČR i v zahraničí, jsou členy v komisích grantových agentur a také v redakčních radách vědeckých časopisů.

S diverzifikací výzkumu koresponduje i oblast zdrojů financování výzkumu - zahrnuje zejména veřejné zdroje, a to institucionální a účelové (grantové), domácí i zahraniční.

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU