Vědecko-výzkumná a umělecká činnost

 

Naši vědci se zabývají širokou a rozmanitou škálou výzkumných projektů, které pokrývají témata zemědělské, zahradnické, lesnické a dřevařské produkce (půda, voda, další živé a neživé vstupy). Věnují se také vztahům produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví, zpracování a zhodnocení primární produkce, organizaci a řízení procesů souvisejících se zajištěním relevantních činností v průběhu celého potravinového řetězce. Součástí jejich výzkumu je i hodnocení ekonomické efektivnosti potravinových řetězců až po dopady těchto činností na oblast venkova.

Specifickými tématy jsou pak udržitelný rozvoj regionů, veřejná správa, nanotechnologie, biotechnologie, omické vědy a ochrana a tvorba životního prostředí.

Oblasti, na které se zaměřuje výzkumný program univerzity:
• výzkumná centra
• grantově financovaný výzkum
• specifický výzkum (zejména výzkum studentů Ph.D. a Mgr. programů)
• zapojení do mezinárodních výzkumných programů

 

Vědecko-výzkumná vize

Vědecko-výzkumný profil

Výzkum na fakultách a Institutu celoživotního vzdělávání

Vědecká rada Akademické kvalifikace a čestné doktoráty

Mezinárodní spolupráce ve vědecko-výzkumné činnosti

Interní grantová agentura

Zprávy o vědecko-výzkumné a umělecké činnosti

CEITEC Integrita výzkumu

Povinně zveřejňované informace

Odbor pro podporu tvůrčí činnosti

 

 

 

 

Autoevaluace vědecko-výzkumné činnosti na univerzitě

Silné stránky

 • dlouholetá tradice specializovaného výzkumu (zemědělství, potravinářství, lesnictví a dřevařství, podniková ekonomika, rozvoj venkova, zahradnictví a zahradní a krajinářská architektura) a z ní vyplývající image univerzity
 • dlouholetá spolupráce s tematicky podobně orientovanými univerzitami a vědeckými pracovišti v tuzemsku i v zahraničí
 • vysoká odborná úroveň řady akademických pracovníků a jejich uznání ve vědecké komunitě i odborné veřejnosti
 • vysoká diverzita výzkumných témat, zvyšování interdisciplinarity ve výzkumu
 • realizace výstupů aplikovaného výzkumu prvovýrobci a zpracovateli
 • zvyšující se participace zahraničních expertů ve výzkumných projektech na univerzitě
 • zvyšující se podpora mladých výzkumných pracovníků a jejich motivace pracovat v excelentních týmech
 • zavádění kritérií kvality a excelence do koncepce a motivačních nástrojů podpory systematického rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti pracovníků univerzity přispívající k inovaci vědecké, výzkumné a vývojové práce
 • systematické využívání spolupráce se zahraničními akademickými pracovníky hostujícími na univerzitě pro rozvoj vědy a výzkumu
 • spolupráce s podnikatelskou sférou, s institucemi (regionální) veřejné správy a samosprávy, se zájmovými a profesními svazy a komorami a dalšími relevantními subjekty v regionech
 • participace v JIC a RIS, vazba na regionální inovační programy
 • existence excelentních pracovišť a excelentních výzkumných týmů
 • zapojení MENDELU ve velkých národních a mezinárodních projektech (CEITEC, vědecko- technologické parky, Moravian Science Center, Multifunkční centrum zámek Lednice, spolupráce s CzechGlobe)
 • zabezpečení vědecko-výzkumné, umělecké a tvůrčí práce potřebnou infrastrukturou (laboratorní vybavení, biotechnologický pavilon, sbírky rostlin a uznané genofondy, IT vybavení, studijní fondy a dostupné informační databáze, servisní pracoviště univerzity, mateřská školka)
 • konstituované výzkumné programy většiny fakult jako výsledek řešení výzkumných záměrů
 • dynamický rozvoj oborů s vysokým vědecko-výzkumným potenciálem
 • orientace výzkumu na environmentální témata a rozvojovou pomoc třetím zemím a dlouhodobá praktická zkušenost v daných oborech 

Slabé stránky

 • dosud nízká participace pracovníků univerzity na velkých mezinárodních projektech
 • nízká mobilita výzkumných pracovníků fakulty v rámci možností mezinárodní spolupráce
 • nerovnoměrné pracovní nasazení jednotlivých akademických pracovníků
 • nedostatečná motivace mladých vědeckých pracovníků
 • obtížná a zdlouhavá aplikace výsledků teoretického výzkumu do praxe, nedostatečná zkušenost s transferem technologií
 • nedostatečná úroveň nebo rozsah poskytovaných služeb akademickým pracovníkům (projektový management, finanční, právní a projektové poradenství, vzájemné poskytování informací, koordinace činností apod.)
 • omezené možnosti fakult a univerzity vyhovět požadavkům NAZV a TAČR na dofinancování projektů z neveřejných zdrojů 102


Příležitosti

 • celosvětová podpora základního výzkumu v oblasti udržitelného rozvoje, pokročilých materiálů, editací genomu, molekulární biologie a omických věd
 • podpora výzkumných aktivit v oblasti hodnocení vlivu klimatických změn na řízené ekosystémy, v kvalitologii a bezpečnosti potravin
 • rostoucí konkurence jako východisko pro změnu chování vzdělávacího a výzkumného prostředí; tlak na sledování kvalitativních výkonových ukazatelů
 • motivační programy na podporu talentovaných studentů doktorského studia k rychlejšímu profesionálnímu a kariérnímu růstu a na excelentní kariéru postdoktorandů
 • existence partnerských mezinárodních sítí a rozvoj internacionalizace uvnitř i vně EU
 • požadavky na rozvoj inovací jako předpoklad konkurenceschopnosti podniků, rostoucí potřeba propojení výzkumné a aplikační sféry, potřeba transferu znalostí a technologií
 • zapojení se do aktivit regionální inovační strategie
 • možnost vytvoření virtuální centrální laboratoře univerzity
 • rozvoj nových forem mezinárodní spolupráce ve výzkumu na bázi partnerských sítí a tvorba integrovaného evropského znalostního systému (Evropské inovační partnerství, operační skupiny pro rozvoj venkova, vědomostní klastry)
 • etablování nových oborů a interdisciplinární pojetí řady disciplín
 • nástup nové generace mladých výzkumných týmů, přijímání zahraničních pracovníků na pozice post-doktorandů


Hrozby

 • nedostatečná státní finanční podpora vědy a výzkumu v ČR a její dlouhodobá stabilita
 • nedostatečná vnitřní motivace pro práci jak začínajících, tak etablovaných vědeckých pracovníků a týmů
 • nedostatečný zájem a/nebo připravenost podnikatelské sféry finančně participovat na aplikovaném výzkumu, nízká úroveň poptávky vývoje nových produktů nebo technologií
 • dlouhodobé podceňování významu a financování výzkumné infrastruktury včetně servisních pracovišť
 • nízké povědomí o excelentním výzkumu na univerzitě
 • ztráta konkurenceschopnosti při realizaci smluvního výzkumu cestou doplňkové činnosti v důsledku stanovení nepřiměřeně vysokých režijních nákladů
 • pokles zájmu zahraničních partnerů o spolupráci


Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU