Orgány univerzity

Samosprávné akademické orgány univerzity

  • Akademický senát – je 32 členný a je složen z 21 akademických pracovníků a 11 studentů při zastoupení 4 akademickými pracovníky a 2 studenty z každé fakulty a 1 akademickým pracovníkem a 1 studentem z vysokoškolského ústavu. Jeho pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví zákon a volební a jednací řád akademického senátu.
  • Rektor – jedná a rozhoduje ve věcech univerzity; způsob ustanovení a funkční období stanoví zákon a volební řád pro volbu kandidáta na rektora, který je součástí volebního a jednacího řádu akademického senátu. Zástupci rektora pro vymezenou oblast činností univerzity jsou jím jmenovaní prorektoři. Jejich působnost časovou i věcnou stanoví rektor.
  • Vědecká rada – ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oborů, v nichž univerzita uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Její pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví zákon a jednací řád vědecké rady.
  • Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
  • Disciplinární komise

Další orgány univerzity

  • Správní rada – pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví zákon a statut správní rady schválený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Kvestor – jeho pravomoci, způsob ustanovení stanoví zákon, tento statut a opatření rektora.

Poradní orgány rektora

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU