Stipendia

Mendelova univerzita v Brně podle §91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění) a v souladu s platným Stipendijním řádem Mendelovy univerzity v Brně přiznává následující druhy stipendií:

  • prospěchové stipendium (za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce),
  • stipendium za tvůrčí výsledky (za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí),
  • stipendium na tvůrčí činnost (stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, v platném znění),
  • doktorské stipendium (v prezenční formě studia v doktorském studijním programu po standardní dobu studia),
  • ubytovací stipendium (na podporu ubytování),
  • sociální stipendium (v případech tíživé sociální situace studenta – k úhradě nákladů spojených s pořízením učebnic, učebních textů a studijních pomůcek),
  • mimořádné stipendium (v případech zvláštního zřetele hodných, např. za mimořádnou činnost, za úspěšnou sportovní či jinou reprezentaci fakulty nebo univerzity),
  • stipendium do zahraničí (na podporu studia občanů České republiky v zahraničí v případě, kdy student absolvuje část studia na zahraniční vysoké škole a jeho pobyt nelze hradit v rámci mezinárodního programu nebo oboustranných dohod),
  • stipendium pro cizince (na podporu studia cizinců na univerzitě).

Bližší informace k jednotlivým druhům stipendií, podmínkám pro jejich přiznání a ke způsobu a termínům jejich vyplácení jsou uvedeny v platném Stipendijním řádu Mendelovy univerzity v Brně.


 

prvaci.mendelu.cz