Akademické vědecko-výzkumné pozice (3 úvazky) pro Ústav ekologie lesa - LDF

25. 3. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků pro Ústav ekologie lesa (3 úvazky 0,2).

Naše čj.: 41014019-989

 • Akademický vědecko-výzkumný pracovník (úvazek 0,2)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru nejlépe v oboru ekologie,
 • vědecká hodnost Ph.D.,
 • nejméně 5 let praxe v oblasti výzkumu primárně se zaměřením na biostatistiku, behaviorální a populační ekologii pavouků a jejich společenstev,
 • znalost jednorozměrné a mnohorozměrné statistiky a excelentní znalost práce s R,
 • odborná publikační činnost doložená seznamem publikací,
 • znalost světového jazyka,
 • předpoklady k vědecké a pedagogické práci i odbornému růstu,
 • řidičské oprávnění skupiny B.

Náplň práce:

 • vedení bakalářských a diplomových prací studentů s tématy v oboru ekologie lesa,
 • zapojení do výuky studentů prezenčního i kombinovaného typu studia,
 • hodnocení aktuálních projektových možností a podávání projektů s důrazem na spolupráci s jinými ústavy MENDELU, externími institucemi včetně zahraničních,
 • publikování výsledků v impaktovaných časopisech.

Nástup: dohodou.

 

 •  Akademický vědecko-výzkumný pracovník (úvazek 0,2)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru nejlépe v oboru ekologie,
 • praxe v oblasti výzkumu primárně se zaměřením na odhady populační hustoty velkých šelem, potravní a habitatové analýzy,
 • zkušenosti s monitoringem populací velkých šelem a jejich ochranou v Čechách, na Moravě a na Slovensku,
 • aktivní znalost GIS,
 • znalost světového jazyka,
 • předpoklady k vědecké a pedagogické práci i odbornému růstu,
 • řidičské oprávnění skupiny B.

Náplň práce:

 • vedení bakalářských a diplomových prací studentů s tématy v oboru ekologie lesa,
 • zapojení do výuky studentů prezenčního i kombinovaného typu studia,
 • hodnocení aktuálních projektových možností a podávání projektů s důrazem na spolupráci s jinými ústavy MENDELU, externími institucemi včetně zahraničních,
 • publikování výsledků v impaktovaných časopisech.

Nástup: dohodou.

 

 • Akademický vědecko-výzkumný pracovník (úvazek 0,2)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru nejlépe v oboru lesnictví,
 • nejméně 5 let praxe v oblasti výzkumu se zaměřením na primární produkci lesních porostů, odhady množství stromové biomasy, růst lesních dřevin,
 • zkušenosti s metodami měření porostního mikroklimatu, s měřením indexu listové plochy, se správou dat a s obsluhou měření pozic a dendrometrických parametrů stromů metodou Field-Map,
 • aktivní znalost statistických metod v oboru,
 • znalost světového jazyka,
 • předpoklady k vědecké a pedagogické práci i odbornému růstu,
 • řdičské oprávnění skupiny B.

Náplň práce:

 • vedení bakalářských a diplomových prací studentů s tématy v oboru ekologie lesa,
 • zapojení do výuky studentů prezenčního i kombinovaného typu studia,
 • hodnocení aktuálních projektových možností a podávání projektů s důrazem na spolupráci s jinými ústavy MENDELU, externími institucemi včetně zahraničních,
 • publikování výsledků v impaktovaných časopisech.

Nástup: dohodou.

 

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • 8 týdnů dovolené pro akademické pozic.
 • Možnost vzdělávání a kurzů.
 • Dotovaná strava v menze.
 • Ticket restaurant Card.
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu, přátelské prostředí, začlenění do týmu převážně mladých lidí.
 • Dále nabízíme zapojení do řešení aktuálních témat základního i aplikovaného výzkumu a tím i možnost karierního rozvoje.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o dosažené kvalifikaci přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30 dnů od zveřejnění.

Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány. 

 

Uzávěrka přihlášek je 24. 4. 2019

Nástup: : dle dohody.

 

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v. r.

děkan LDF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Oddělení personální a sociální MENDELU

Na vědomí:  Děkanát LDF, Ústav ekologie lesa LDF

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademické vědecko-výzkumné pozice (3 úvazky) pro Ústav ekologie lesa - LDF

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU