Ředitel/ředitelka Odboru pro podporu tvůrčí činnosti - úvazek 1,0.

11. 2. 2019 -

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na Ředitele/ředitelku Odboru pro podporu tvůrčí činnosti.

Naše čj.: 90006419-989

Náplň práce:

 • Řízení a rozvoj Odboru pro podporu tvůrčí činnosti.
 • Administrativní, organizační, koordinační a konzultační činnosti na podporu vědy, výzkumu a inovací.
 • Vedení agendy absolventů doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení.
 • Metodické řízení pracovišť univerzity v oblasti vědy a výzkumu a projektové činnosti (agenda tuzemských projektů – TAČR , GAČR, MZe, MŽP, MK a další, zahraniční výzkumné programy a zahraniční projekty – strukturální fondy EU, rámcový program EU pro výzkum a vývoj, EUREKA, ACTION, COST a další).
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 • Příprava a řízení celouniverzitních projektů.
 • Metodické řízení v oblasti transferu technologií a duševního vlastnictví.

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání.
 • Jazykové znalosti jazyka anglického slovem a písmem, doložené příslušnou certifikací.
 • Aktivní znalost projektového financování z českých a zahraničních zdrojů.
 • Mezinárodní certifikace projektového managementu.
 • Aktivní znalost strukturálních fondů EU, včetně OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 • Aktivní zkušenost s prací na projektech s finančním objemem větším než 100 mil. Kč.
 • Výborná znalost účelových zdrojů financování.
 • Organizační schopnosti.
 • Zkušenosti s vedením týmů i projektů.
 • Orientace v legislativě související s oblastí tvůrčí činnosti výzkumných institucí.
 • Všeobecný přehled o správě a řízení vysoké školy a souvisejících činnostech.
 • Zkušenosti s koncepční, analytickou a metodickou prací v rámci akademického prostředí.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí
 • Prostor pro osobní i profesní růst.
 • Práci v týmu aktivních kolegů zaměřených na výsledek.
 • Významný podíl vlastní seberealizace a vysokou míru samostatnosti.
 • Work – life balance.
 • Dotované stravování v menze.
 • 6 týdnů dovolené pro neakademické pozice.
 • Mobilní tarif.
 • Příspěvek na penzijní pojištění.
 • Ticket Restaurant® Card.

 

Inzerát k tisku 

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se požadovaných činností, motivačním dopisem a zpracováním návrhu na rozvoj pracoviště, dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání, přijímá Oddělení personální a sociální, rektorát Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00  Brno, a to do 12. 3. 2019.

 

Uzávěrka přihlášek je 12. 3. 2019

Nástup: dle dohody.

 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., v. r.

Rektorka MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Ředitel/ředitelka Odboru pro podporu tvůrčí činnosti - úvazek 1,0.

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU