Ústav molekulární biologie a radiobiologie - Akademický vědecko-výzkumný pracovník - úvazek 1,0

9. 2. 2019 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav Molekulární biologie a radiobiologie.

Naše čj.: 21005419-989

Požadavky:

 • ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii nebo molekulární biologii případně na příbuzný obor,
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru Integrativní biologie nebo Molekulární a buněčná biologie případně příbuzném oboru,
 • nejméně pětiletá vědecko-výzkumná a pedagogická praxe na pozici post-doktoranda nebo ekvivalentní v jednom z výše uvedených oborů,
 • aktivní znalost AJ a schopnost vést v tomto jazyce výuku,
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti integrativní biologie, molekulární biologie nebo proteomiky rostlin,
 • hodnota h-indexu alespoň 10,
 • pracovní zkušenost z nejméně jedné dlouhodobé (min. 1 rok) stáže na zahraničním pracovišti.

Informace:

 • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.

 • Obecnými požadavky pro přijetí na pozici akademického pracovníka jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační schopnosti a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole.

Obecné požadavky:

 • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci,
 • komunikační schopnosti a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány.  

 

Uzávěrka přihlášek je 10. 3.  2019

Nástup: 15. 3. 2019 nebo dohodou.

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., v. r.

děkan AF MENDELU

 

 O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: Děkanát AF a Ústav molekulární biologie a radiobiologie

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Ústav molekulární biologie a radiobiologie - Akademický vědecko-výzkumný pracovník - úvazek 1,0

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU