Asistent/odborný asistent pro Ústav statistiky a operačního výzkumu

31. 1. 2019 -

Děkan Provozně ekonimické fakulty Mendelovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav statistiky a operačního výzkumu.

Naše čj.: 11001419-989     

Požadavky:

  • ukončené magisterské studium (u odborného asistenta Ph.D. nebo ekvivalent) v některém z oborů matematika, statistika, kvantitativní metody v ekonomii nebo příbuzném oboru,
  • praktické zkušenosti s výukou matematiky, statistiky nebo kvantitativních metod v ekonomii na VŠ výhodou,
  • znalost anglického jazyka.

Informace:

  • Úvazek 0,5 - 1 (zástup za mateřskou dovolenou)

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, publikační či vědecké činnosti, doklady o dosažené kvalifikaci a motivačním dopisem v rozsahu 1 – 2 normované strany přijímá Oddělení personální a sociální, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30 dnů od zveřejnění.

Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány.  

 

Uzávěrka přihlášek je 2. 3. 2019

Nástup:  dle dohody,nebo ihned po ukončení výběrového řízení

 

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., v. r.

děkan PEF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: Děkanát PEF, Ústav statistiky a operačního výzkumu PEF

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent/odborný asistent pro Ústav statistiky a operačního výzkumu

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU