Odborný asistent/docent v oblasti sociologických a andragogických disciplín - ICV - úvazek 0,5

31. 1. 2019 -

Ředitel vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - odborný asistent/docent.

Naše čj.: 71000319-989

Požadavky:

  • absolvent magisterského studijního programu sociologie-andragogika,
  • u odborného asistenta vědecká kvalifikace Ph.D. nebo její ekvivalent,
  • požadovaný vědecko-pedagogický titul docent,
  • odpovídající praxe i publikační činnost v příslušném oboru,
  • schopnost pro vědeckovýzkumnou práci,
  • schopnost týmové a samostatné práce, 
  • aktivní znalost AJ.

 Další informace:

  • úvazek 0,5
  • 1 pracovní místo

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci a dosavadní publikační činnosti je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská l, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 2. 3. 2019

Nástup: 15. 3. 2019 nebo dle dohody

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D., v.r.

ředitel vysokoškolského ústavu ICV

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent/docent v oblasti sociologických a andragogických disciplín - ICV - úvazek 0,5

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU