Vědecko-výzkumní pracovníci – postdoc pro Lesnickou a dřevařskou fakultu

23. 1. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení na pozice vědecko-výzkumných pracovníků – postdoc / 3 pozice

Naše čj.: 41000519-989

Pozice:

1. vědecko-výzkumný pracovník – postdoc se zaměřením na zpracování dřeva a dřevostavby

2. vědecko-výzkumný pracovník – postdoc se zaměřením na lesnické a environmentální vědy

3. vědecko-výzkumný pracovník – postdoc se zaměřením na lesnické a environmentální vědy

Náplň práce:

  • Zapojení v projektu MENDELU IP-A „Posilování a rozvoj tvůrčí činnosti na LDF MENDELU tvorbou post-doc pozic“.

Požadavky:

  • Požadavkem je ukončené doktorské studium,
  • vědecká praxe v oboru,
  • jazykové znalosti – velmi dobrá znalost AJ,
  • autor minimálně 3 publikací v žurnálu s IF,
  • schopnost podávání externích projektů a samostatné mezinárodně srovnatelné tvůrčí činnosti při současném zapojení do vzdělávací činnosti fakulty a projektovém vedení studentů.

Nabízíme:

  • Zapojení do projektu, moderní pracoviště, možnost osobního rozvoje.

 Další informace:

  • Úvazek na dobu určitou – po dobu realizace projektu (do 31. 12. 2020).
  • Úvazek na jednotlivou pozici 0,4 až 0,7.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o dosažené kvalifikaci a dvouletým záměrem činností v projektu (max. 2 strany) přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 23. 2. 2019.

Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány.  

 

Uzávěrka přihlášek je 23. 2. 2019

Nástup: 1. 3. 2019 nebo dle dohody

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v. r.

děkan LDF

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomost: děkanát LDF

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Vědecko-výzkumní pracovníci – postdoc pro Lesnickou a dřevařskou fakultu

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU