Odborný asistent (úvazek 0,2) se zaměřením na morfologii a fyziologii zvířat.

20. 12. 2018 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat.

Naše čj.: 21050718-989 

Požadavky:

  • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru obecná zootechnika,
  • publikační a vědecko-výzkumná činnost v uvedeném oboru,
  • pedagogická praxe.

Další informace:

  • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.

Obecnými požadavky pro přijetí na pozici akademického pracovníka jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační schopnosti a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o kvalifikaci přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30 dnů od zveřejnění.

Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány.  

                                                                               

Uzávěrka přihlášek je 19. 1. 2019

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2019 nebo dle dohody

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., v. r.

děkan AF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 007            

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: Děkanát a Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent (úvazek 0,2) se zaměřením na morfologii a fyziologii zvířat.

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 

 

 


Studuj MENDELU