Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav nauky o dřevě

22. 11. 2018 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav nauky o dřevě.

Naše čj.: 41057818-989

Náplň práce:

 • samostatně a tvůrčím způsobem řeší složité vědecké, výzkumné a vývojové projekty,
 • provádí expertizní, posuzovatelskou, uměleckou a další tvůrčí činnost,
 • podílí se na vedení řešitelského týmu zaměstnanců,
 • výsledky své práce sděluje vědecké komunitě prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech, aktivní účastí na konferencích a seminářích, při respektování pravidel a zvyklostí rozvíjeného vědního oboru,
 • provádí pedagogickou činnost akademického pracovníka – odborného asistenta minimálně v rozsahu 20 % ze sjednaného úvazku.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání se zaměřením na nauku o dřevě,
 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oblasti struktura dřeva, vlastnosti dřeva a tvorba dřeva,
 • nejméně dvouletá vědecko-výzkumná praxe na pozici post-doktorand,
 • publikační činnost v oblasti nauky o dřevě s ohledem na uvedená specifika, zejména ve vědeckých časopisech,
 • znalost technologie výroby trvalých mikroskopických preparátů pro účely monitoringu tvorby dřeva a lýka,
 • schopnost analyzovat mikroskopické preparáty, interpretace výsledků tvorby dřeva a lýka,
 • znalost software pro anatomické analýzy,
 • pracovní zkušenost z nejméně jedné střednědobé (min. 4 měsíce) stáže na zahraničním pracovišti,
 • schopnost vést výuku v AJ.

Nabízíme:

 • Předpoklad dalšího profesního růstu v akademickém prostředí

Další informace:

 • Jedná se o úvazek 1,0

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní publikační činnosti a kontaktů na spolupracující zahraniční pracoviště obdobného typu přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to 21. 12. 2018.

Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány.

 

 

Uzávěrka přihlášek je 21. 12. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019

 

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v. r.

děkan Lesnické a dřevařské fakulty

 

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 007            

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: Děkanát LDF, Ústav nauky o dřevě LDF

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav nauky o dřevě

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


 

prvaci.mendelu.cz