<< <  Říjen 2018  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 

prvaci.mendelu.cz

HRS4R/HR Award

 

Mendelova univerzita v Brně se 6. 10. 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem univerzity je získání certifikátu HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z těchto principů.

Univerzita nyní vypracuje interní GAP analýzu, jež má za úkol srovnat současnou praxi na univerzitě s Chartou a Kodexem, a současně připraví akční plán (AP) na postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu. Součástí GAP analýzy bude i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity.

 

Přínos implementace HRS4R pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

Zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky.

Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.

Mezinárodní atraktivita a viditelnost.

Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.

Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.

Vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě.

Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.

Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.

Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.

 

Výstupy projektu

Akční plán HRS4R - ZDE

GAP Analýza - proces - ZDE

GAP Analýza - overview -  ZDE

OTM-R checklist - ZDE

 

Harmonogram

Iniciační fáze    rok 2018
GAP analýza   bude hotova v červnu 2018
Dotazníkové šetření   bude probíhat v červnu 2018
Akční plán   bude hotov v srpnu 2018
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi    do 6. 10. 2018
     
Implementační fáze:   2018 – 2022
implementace kroků dle AP po získání ocenění HRS4R   od října 2018
Vnitřní hodnocení původní GAP a AP   2 roky po získání ocenění
nější hodnocení Evropskou komisí   3 roky po vnitřním hodnocení

 

Řídící výbor - Mendelova univerzita v Brně

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (R4)   Rektorka
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (R4)    Prorektor pro tvůrčí činnost
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (R3)   Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. (R3)   Prorektorka pro vzdělávací činnost
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc, Ph.D. (R2)   Akademický pracovník - odborný asistent - Provozně ekonomická fakulta
Mgr. Petr Eliáš   Personální ředitel
Ing. Veronika Vejrostová   Vedoucí oddělení - Oddělení strategie a kvality
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.   Vedoucí odboru vědy a výzkumu

 

Členové pracovní skupiny HR Award:

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.   Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.   Zástupce Agronomické fakulty (AF)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.    Zástupce Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc, Ph.D.    Zástupce Provozně ekonomické fakulty (PEF)
Ing. Michaela Vaidová, BA (Hons)    Zástupce Zahradnické fakulty (ZF)
Bc. Martin Brandstätter, DiS. 
  Zástupce Institutu celoživotního vzdělávání (ICV)
Ing. Jakub Drimaj   Zástupce Lesnické a dřevařské fakulty (LDF)
Oddělení řízení lidských zdrojů    
Mgr. Olga Korvasová   Manažer řízení lidských zdrojů
Ing. Bohdana Šlégrová   Specialistka řízení lidských zdrojů

 

Na činnost pracovní skupiny a naplňování jednotlivých fází dohlíží tzv. Řídící výbor, v jehož čele stojí rektorka Mendelovy univerzity, prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., a který je složen ze zástupců vedení univerzity
a vedoucích odborných pracovníků univerzity.

 

Další informace k HRS4R poskytnou:

Mgr. Olga Korvasová    Ing. Bohdana Šlégrová
Manažer řízení lidských zdrojů   Specialistka řízení lidských zdrojů
Tel.: +420 770 153 601   Tel: +420 730 190 853
Mail: olga.korvasova@mendelu.cz   Mail: bohdana.slegrova@mendelu.cz

Web: http://orlz.mendelu.cz/ 

O ocenění bude usilováno v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175, jehož klíčovou aktivitou 1 je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Projekt je řešen od 1. 3. 2018 pod vedením prorektora Adama, garantem klíčové aktivity 1 je prorektorka Janová.


Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

English version of the page