Obecná informace o zpracování osobních údajů

Mendelova univerzita v Brně zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mendelova univerzita v Brně je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem uskutečňování studijních programů a celoživotního vzdělávání a s tím souvisejících interních procesů a služeb. Dále zajišťuje vědeckou, výzkumnou a vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost

Kontaktní adresa správce:

Sídlo univerzity:

Zemědělská 1, Brno

Rektorát MENDELU:

budova A

Korespondenční adresa:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika

Telefon:

+420 545 131 111

E-mail:

info@mendelu.cz

Web:

www.mendelu.cz

IČO:

62156489

DIČ:

CZ62156489

ID schránky:

85ij9bs

 

Mendelova univerzita v Brně zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR)

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 00

Mgr. Ing. Martin Pernica, Ph.D.  (pověřenec pro ochranu osobních údajů)

Kontaktní e-mail: dpo@mendelu.cz

Žádost lze podat následovně:

  1. e-mailem na adresu: dpo@mendelu.cz
  2. do datové schránky:   85ij9bs
  3. písemně na adresu pověřence

Zpracování osobních údajů

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi MENDELU a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými zákony.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace pro zaměstnance

Pro zjejdnodušení a pochopení základních informací ohledně nového nařízení jsme pro zaměstnance univerzity připravili praktického průvodce.


Studuj MENDELU