Vědecko-výzkumný profi

 

Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity, fakult a vysokoškolského ústavu a zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických, technických i pedagogických věd.

Výzkumný program univerzity sleduje aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie, a jejich aplikace v praxi. Jedná se o cílené řízení biologických procesů, efektivní využívání neobnovitelných zdrojů a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu a řízení vzdělávacího procesu přípravy vysokoškolských absolventů s odbornou kompetencí pro pedagogickou činnost v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy jak v Evropě, tak i České republice. Důraz je kladen na kvalitu a bezpečnost zemědělských produktů obecně a potravin zvláště. V souladu se závěry Společné zemědělské politiky Evropské unie preferuje univerzita jako prioritu témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví.

Dlouhodobý záměr Mendelovy univerzity v Brně na 2011-2015

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU